ALGEMENE VOORWAARDEN

van WEBER Verpackungen GmbH & Co KG, Westerhaar 38, 58739 Wickede/Ruhr, ingeschreven in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank Arnsberg onder HRB 4567, vertegenwoordigd door WVW Verwaltungs GmbH, BTW-nummer: DE 124900837.

Algemene verkoopvoorwaarden

I. Toepassingsgebied

Deze algemene handels-, leverings-, betalings- en verkoopvoorwaarden (hierna "verkoopvoorwaarden" genoemd) gelden voor alle aanbiedingen, verkopen en leveringen van WEBER Verpackungen GmbH & Co. KG (hierna "WEBER" genoemd) aan de koper, ook als ze niet uitdrukkelijk in latere overeenkomsten worden genoemd. Zij gelden uitsluitend in het nationale en internationale zakelijke verkeer met vennootschappen, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen. 2. Tegenstrijdige, aanvullende of afwijkende bepalingen zijn niet van toepassing.

Tegenstrijdige, aanvullende of afwijkende voorwaarden van de koper maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij WEBER uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan heeft ingestemd. Deze verkoopvoorwaarden gelden ook indien WEBER zonder voorbehoud en met kennis van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de koper een levering aan de koper uitvoert. 3. Tegenstrijdige, aanvullende of afwijkende voorwaarden van de koper zijn slechts geldig indien WEBER daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

3. Individuele overeenkomsten met de koper hebben in ieder geval voorrang boven deze verkoopvoorwaarden. Rechten die WEBER volgens de wettelijke bepalingen buiten deze verkoopvoorwaarden toekomen, blijven onaangetast.

II. totstandkoming van het contract

1. Aanbiedingen en kostenramingen van WEBER zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij deze uitdrukkelijk als bindend aanbod zijn aangeduid.

2. Een bestelling is pas bindend wanneer deze door WEBER schriftelijk of per fax of in tekstvorm door middel van een opdrachtbevestiging is bevestigd, tenzij levering of facturering direct plaatsvindt. Een met behulp van automatische apparatuur vervaardigde opdrachtbevestiging, waarbij een handtekening en naamsvermelding ontbreken, geldt als schriftelijk. Voor zover de opdrachtbevestiging kennelijke vergissingen, spelfouten of rekenfouten bevat, is zij voor WEBER niet bindend.

De koper is gedurende 10 werkdagen aan zijn bestelling/offerte gebonden. Deze termijn vangt aan op het moment dat WEBER de opdracht/offerte heeft ontvangen.

4. De gegevens in de specificaties van WEBER zijn bepalend voor de kwaliteit van het door WEBER verschuldigde leveringsobject. De gegevens in catalogi, brochures, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten zijn niet bepalend voor de kwaliteit van het leveringsvoorwerp, tenzij deze uitdrukkelijk met verwijzing naar de specificatie in het bestek zijn opgenomen.

5. Indien de koper achteraf wijzigingen in de bestelling wenst aan te brengen, zullen deze wijzigingen slechts van kracht zijn indien de contractanten hierover overeenstemming bereiken.

6. Afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maatopgaven alsmede andere beschrijvingen van de levering of dienst uit de documenten van WEBER zijn slechts bij benadering rechtsgeldig, tenzij zij door schriftelijke of elektronische toezegging uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid. Zij vormen geen overeenkomst of garantie voor een overeenkomstige kwaliteit van de levering of dienst. Indien de beoogde kwaliteit van de levering of dienst bindend met de koper is overeengekomen, blijven wijzigingen door WEBER toegestaan voor zover deze op grond van dwingende wettelijke bepalingen worden aangebracht en voor de koper redelijk zijn. Wijzigingen in het ontwerp en de vorm van de goederen blijven WEBER voorbehouden, voor zover de wijzigingen niet significant zijn en voor de koper redelijk zijn. In geval van onredelijkheid heeft de koper het recht om van de overeenkomst terug te treden. Verdere aanspraken zijn uitgesloten. 7.

7. De overname van garanties en van het aanschaffingsrisico vereist uitdrukkelijke overeenkomsten tussen de partijen waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat een garantie en/of het aanschaffingsrisico wordt overgenomen.

III Levering; Leveringstermijnen; Vertraging; Overmacht

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt de levering plaats vanuit het distributiemagazijn van WEBER Verpackungen GmbH & Co KG, Westerhaar 38, 58739 Wickede/Ruhr, waar zich ook de plaats van handeling bevindt. Op verzoek en op kosten van de koper worden de goederen naar een andere plaats van bestemming verzonden (hierna: "verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van levering"), in welk geval WEBER gerechtigd is de wijze van verzending zelf te bepalen en de goederen aan de vervoerder te overhandigen (in het bijzonder de vervoerder, de route van verzending en de verpakking). Op verzoek van de koper - en op diens kosten - worden de goederen door middel van een transportverzekering verzekerd tegen de door de koper aan te geven risico's. 2. De schriftelijke orderbevestiging van WEBER is bindend.

De schriftelijke orderbevestiging van WEBER is bepalend voor de omvang van de levering. Door de koper gewenste wijzigingen van de leveringsomvang, alsmede van het leveringsvoorwerp zelf, behoeven de schriftelijke bevestiging van WEBER om geldig te zijn.

3. WEBER is gerechtigd tot deelleveringen, mits dit voor de koper redelijk is.

Tenzij anders overeengekomen, is de koper verplicht om bij leveringen op afroep ten minste 6 maanden van tevoren afleverschema's op te geven en deze tijdig voor de desbetreffende leverdatum volgens de opgegeven afleverschema's af te roepen. Indien de afnemer deze verplichting niet of niet volgens de voorschriften nakomt, heeft WEBER het recht om na het stellen van een redelijke termijn en de daarin opgenomen mededeling de afroep en/of de splitsing zelf uit te voeren, de goederen te leveren of van de overeenkomst terug te treden. Het recht om schadevergoeding wegens plichtsverzuim te eisen, wordt door de terugtrekking niet uitgesloten.

Tenzij anders overeengekomen, geldt als leveringstermijn de in de orderbevestiging vermelde leverdatum. Voor zover de koper niet ten minste één maand voor de overeengekomen leveringsdatum alle door hem aan te schaffen documenten, goedkeuringen, vrijgaven e.d. heeft verstrekt, wordt de vastgestelde leveringsdatum met één maand verlengd, gerekend vanaf het tijdstip waarop de voornoemde documenten, goedkeuringen, vrijgaven e.d. volledig door WEBER zijn ontvangen. 6. Een leveringstermijn vangt aan met de verzending van de orderbevestiging.

6. Een leveringstermijn vangt aan met de verzending van de opdrachtbevestiging door WEBER, doch niet eerder dan na de volledige verstrekking van de door de opdrachtgever aan te schaffen documenten, goedkeuringen en vrijgaven, de ontvangst van een overeengekomen aanbetaling alsmede de tijdige en juiste nakoming van alle overige medewerking door de opdrachtgever.

7. Overeengekomen leveringstermijnen gelden als nagekomen, wanneer WEBER de goederen na afloop daarvan op de plaats van levering ter beschikking heeft gesteld of - bij levering op een andere plaats dan de plaats van nakoming volgens lid 1 zin 2 - aan de voor het transport aangewezen persoon heeft overhandigd, of wanneer de afnemer te kennen heeft gegeven de goederen niet in ontvangst te willen nemen.

8. WEBER is niet aansprakelijk voor onmogelijkheid van levering of voor vertraging in de levering, voor zover deze is veroorzaakt door overmacht of andere gebeurtenissen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien waren (bijv. bedrijfsstoringen van welke aard dan ook, moeilijkheden bij de aanschaf van materiaal of energie, vertragingen bij het vervoer, stakingen, wettelijke uitsluitingen, tekorten aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen [in het bijzonder veroorzaakt door officiële maatregelen, zoals de toewijzing door de Bundesnetzagentur op basis van het noodplan Gas van het federale ministerie van Economische Zaken en Energie, alsmede andere officiële coördinatiemaatregelen overeenkomstig de wet betreffende de energieverzekering of de verordening betreffende de gasverzekering], pandemieën, epidemieën, moeilijkheden bij het verkrijgen van de nodige officiële vergunningen, officiële maatregelen of het niet, niet juist of niet tijdig leveren door leveranciers) waarvoor WEBER niet verantwoordelijk is. Indien dergelijke gebeurtenissen de levering of nakoming door WEBER aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en de belemmering niet slechts van tijdelijke duur is, heeft de koper het recht om van de overeenkomst af te zien. Bij belemmeringen van voorbijgaande aard worden de leverings- of dienstverleningstermijnen verlengd of de leverings- of dienstverleningstermijnen opgeschort met de duur van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode. 9. De leveringsplicht van WEBER geldt voor de duur van de belemmering.

9. Voorwaarde voor de leveringsplicht van WEBER is een tijdige, volledige en juiste levering aan WEBER.

10. Voor zover van de afnemer als gevolg van de vertraging niet kan worden verlangd dat hij de levering of dienst in ontvangst neemt, kan hij de overeenkomst door middel van een onmiddellijke schriftelijke verklaring aan WEBER ontbinden. Dit terugtredingsrecht bestaat alleen indien WEBER verantwoordelijk is voor de vertraging.

Voor zover de goederen op europallets of traliekisten (lastdragers) aan de koper zijn overhandigd, dient de koper de lastdragers in hetzelfde aantal en van dezelfde soort en kwaliteit aan WEBER te overhandigen op de plaats van de oorspronkelijke overhandiging. 12. De koper is verplicht, de goederen, ongeacht of deze op europallets of traliekisten (lastdragers) zijn overhandigd, aan WEBER over te dragen.

12. De opdrachtgever is verplicht, onafhankelijk van het bepaalde in artikel XII.1, de goederen bij aflevering op uiterlijk zichtbare beschadigingen te controleren en de transportonderneming die de levering uitvoert, van eventuele beschadigingen op de hoogte te stellen en een dienovereenkomstige schriftelijke bevestiging te laten afgeven. Indien de koper deze verplichting niet nakomt, is hij verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan WEBER te vergoeden.

IV Risico-overgang

Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen gaat op de koper over, zodra WEBER de goederen op de plaats van levering volgens artikel III, lid 1, zin 1 ter beschikking stelt of - bij levering op een andere plaats dan de plaats van levering volgens artikel III, lid 1, zin 2 - aan de voor het transport aangewezen persoon overdraagt. Dit geldt ook indien deelleveringen plaatsvinden of WEBER de transportkosten in afwijking van artikel III lid 1 zin 2 in het individuele geval op zich heeft genomen.

Indien de koper met de afname in gebreke blijft, kan WEBER de daaruit voortvloeiende schade als volgt vergoeden: 0,5 % van de nettoprijs van de levering per dag vertraging, maar in totaal niet meer dan 5 % van de nettoprijs van de levering. Het claimen van een hogere schade en het bewijzen van een lagere schade zijn voorbehouden aan de contractanten. Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen gaat over op de klant op het moment dat hij in gebreke is met de aanvaarding. 3. De geleverde goederen worden door de klant in ontvangst genomen.

De geleverde goederen worden door de klant aanvaard zonder afbreuk te doen aan zijn vorderingen wegens gebreken, zelfs indien zij kleine gebreken vertonen. De klant is eveneens verplicht de goederen te aanvaarden indien de ter beschikking gestelde goederen afwijkingen in hoeveelheid tot 5% vertonen of indien de ter beschikking gestelde goederen onbeduidend te vroeg werden geleverd.

V. Prijzen

1. De overeengekomen prijs in EURO, die voortvloeit uit de orderbevestiging, vermeerderd met omzetbelasting is van toepassing. De wettelijke omzetbelasting is niet in de prijs inbegrepen en wordt afzonderlijk op de factuur vermeld tegen het op de factuurdatum geldende wettelijke tarief. De kosten voor transport, verzekering, douane enz. worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen. 2. De verzendkosten worden in rekening gebracht.

2. Indien tussen de orderbevestiging en de levering meer dan vier maanden liggen en zich gedurende deze periode prijsverhogingen voordoen, in het bijzonder door loonstijgingen, verhogingen van grondstofkosten, algemene prijsverhogingen door inflatie of vergelijkbare omstandigheden, is WEBER gerechtigd een dienovereenkomstig hogere prijs in rekening te brengen. Dit geldt ook indien na het uitbrengen van de offerte of de opdrachtbevestiging door WEBER of na het sluiten van een raamovereenkomst met een vaste prijsafspraak door WEBER, de grondstofprijzen van de desbetreffende goederen of andere essentiële kostenfactoren zoals met name energie-, loon-, transport- of verzekeringskosten aanzienlijk (d.w.z. met ten minste 10 %) wijzigen. WEBER heeft dan recht op een passende verhoging van de prijzen voor zover deze door de kostenstijging worden beïnvloed. WEBER houdt daarbij rekening met de gerechtvaardigde belangen van de koper, met name met betrekking tot reeds door de koper aangegane verplichtingen tot doorlevering van de goederen tegen een bepaalde prijs. WEBER zal de prijswijzigende factoren op verzoek aan de koper aantonen. Bij een dienovereenkomstige prijsverlaging geldt dit omgekeerd ten gunste van de koper. Voor zover van een partij als gevolg van de prijswijziging redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat zij de overeenkomst nakomt, kan zij zich door een onmiddellijke verklaring aan de andere partij uit de overeenkomst terugtrekken. 3. (3) Bij afwijkingen van de prijswijziging is WEBER gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

(3) Bij afwijkingen in hoeveelheid of gewicht die binnen de in afdeling VIII genoemde toleranties blijven, wordt de prijs berekend op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid of het werkelijk geleverde gewicht.

Bij gewikkelde producten is de wikkelkern binnenin de rol in het nettogewicht begrepen. Bij verpakte producten wordt het nettogewicht bepaald door het gewicht van de verpakking wiskundig af te trekken van het totale gewicht. Het totale gewicht bestaat uit het nettogewicht en de verpakking en wordt bepaald door weging.

5. Vorderingen van WEBER tot betaling van de koopprijs verjaren in afwijking van § 195 BGB na vijf jaar.

VI Industriële eigendomsrechten

1. De door WEBER ter beschikking gestelde drukwerken, zoals ontwerpen, tekeningen, drukblokken, films, drukcilinders en drukplaten, blijven eigendom van WEBER, ook wanneer de koper de kosten pro rata vergoedt.

Indien door de ontwikkeling en uitvoering van een opdracht bij WEBER auteursrechten en/of industriële eigendomsrechten ontstaan, worden deze door de verkoop van het leveringsvoorwerp niet overgedragen. Dit geldt ook indien de koper een deel van de ontwikkelingskosten voor zijn rekening neemt. WEBER is in het bijzonder gerechtigd deze auteursrechten en/of industriële eigendomsrechten ook voor opdrachten van derden te exploiteren.

3. Tenzij anders overeengekomen, heeft WEBER het recht zijn bedrijfslogo of een identificatienummer zichtbaar op de door hem vervaardigde leveringsvoorwerpen aan te brengen.

4. Voor monsters, schetsen en ontwerpen e.d. die uitdrukkelijk door de klant zijn besteld of in opdracht van de klant zijn gemaakt, wordt een vergoeding betaald, ook indien de hoofdopdracht waarvoor de monsters, schetsen en ontwerpen e.d. zijn gemaakt, niet wordt geplaatst. Het eigendom gaat over op de klant na betaling van de vergoeding. 5. De klant is verantwoordelijk voor het controleren van de levering.

De afnemer is verantwoordelijk voor de controle of de door hem ter beschikking gestelde documenten inbreuk maken op rechten van derden, in het bijzonder auteursrechten, industriële eigendomsrechten (gedeponeerde modellen, octrooien, gebruiksmodellen, handelsmerken). Indien WEBER door derden wordt aangesproken wegens gebruik, exploitatie of vermenigvuldiging van de door de koper ter beschikking gestelde documenten en/of templates wegens schending van auteursrechten en/of industriële eigendomsrechten of wegens schending van het recht tegen oneerlijke concurrentie, dient de koper WEBER bij de verdediging tegen deze schending te ondersteunen en alle schade, inclusief de advocaat- en proceskosten, te vergoeden die voor WEBER hieruit voortvloeien.

VII Verplichtingen volgens het verpakkingsrecht

1) Wanneer WEBER in opdracht van de koper tekens van een gebiedsdekkend systeem in de zin van § 3 lid 16 van het verpakkingsrecht (bijv. "Der Grüne Punkt") op de producten aanbrengt, geldt de koper als "producent" van het teken in de zin van het verpakkingsrecht en dient hij de vergoedingen rechtstreeks aan het gebiedsdekkend systeem te betalen.

2. Indien de koper de voorschriften van de verpakkingswet overtreedt en WEBER dientengevolge aansprakelijk wordt gesteld, is de koper verplicht alle in dit verband gemaakte kosten aan WEBER te vergoeden.

Is de verpakking een met goederen gevulde dienstverpakking in de zin van § 3 lid 1 zin 1 nr. 1 letter a) van de Verpackunggesetz, die zich gewoonlijk bij de particuliere eindverbruiker verzamelt en die door de koper voor de eerste keer in het verkeer wordt gebracht, dan is het bepaalde in bovenstaand lid 1 van overeenkomstige toepassing indien de koper deelneemt aan een systeem in de zin van § 3 lid 16 van de Verpackunggesetz.

4. Indien de afnemer overeenkomstig § 7 lid 2 zin 1 van de Verpackunggesetz van WEBER verlangt dat WEBER met betrekking tot de door WEBER aan de afnemer geleverde serviceverpakkingen deelneemt aan een of meer systemen in de zin van § 3 lid 16 van de Verpackunggesetz en overeenkomstig § 7 lid 2 zin 3 juncto §§ 9, 10 en 11 van de Verpackunggesetz. §§ 9, 10 en 11 van de Duitse Verpackunggesetz geldt het volgende:

(a) De overname van de verplichtingen volgens § 7 lid 2 zin 3 juncto. §§ 9, 10 en 11 van de Verpackunggesetz door WEBER geschiedt uitsluitend indien de afnemer WEBER hierom schriftelijk verzoekt. In dat geval zal WEBER dit schriftelijke verzoek schriftelijk aan de afnemer bevestigen.

b) Indien WEBER de deelname aan een systeem conform § 7 lid 2 p. 1 van de Verpackunggesetz en de registratie, gegevensrapportage en indiening van de volledigheidsverklaring conform § 7 lid 2 p. 3 juncto §§ 9, 10 en 11 van de Verpackunggesetz van de afnemer overneemt. c) De kosten voor de deelname aan een systeem volgens §§ 9, 10 en 11 van de Verpackunggesetz zijn voor rekening van de afnemer. De afnemer is verplicht WEBER de daardoor ontstane kosten volledig te vergoeden, te weten de kosten inclusief de administratiekosten voor het gebruik van het gebiedsdekkend systeem in de zin van § 3 lid 16 van de Verpackunggesetz (bijv. Dual-System) alsmede de kosten voor de registratie, gegevensoverdracht en indiening van de volledigheidsverklaring en - indien gewenst - de kosten voor het aanbrengen van het symbool van een gebiedsdekkend systeem, zoals "Der Grüne Punkt".

c) De kosten voor deelname aan een landelijk systeem, voor registratie, gegevensoverdracht en indiening van de volledigheidsverklaring, de administratiekosten en - indien gewenst - de kosten voor het aanbrengen van het teken van een landelijk systeem, zoals "Der Grüne Punkt", worden bij elke levering van de serviceverpakking afzonderlijk op de factuur aan de koper vermeld. Uitgangspunt hierbij is de tarieflijst van het gebruikte gebiedsdekkende systeem.

d) WEBER is vrij in de keuze van het gebiedsdekkende systeem.

(5) De bovenstaande leden 1 tot en met 3 gelden niet voor verpakkingen die niet op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, maar in het buitenland ontstaan en derhalve niet volgens de Duitse Verpackunggesetz moeten worden verwijderd. In plaats daarvan is de klant verantwoordelijk voor de verwijdering van de verpakking in overeenstemming met de respectieve toepasselijke wettelijke bepalingen. 6. Voor zover niet anders is overeengekomen, is de klant verantwoordelijk voor de verwijdering van de verpakking in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Voor zover niets anders is overeengekomen, neemt de afnemer de terugnameverplichtingen van WEBER conform § 15 van de Duitse Verpackunggesetz over en zorgt hij ervoor dat de verpakkingen worden teruggenomen en vakkundig en correct worden gerecycled. De kosten voor de terugname en recycling zijn voor rekening van de koper.

(7) Indien de besteller eindverkoper is in de zin van § 3 (13) van de Duitse Verpackunggesetz, is hij overeenkomstig § 15 (1) zin 5 van de Duitse Verpackunggesetz verplicht om passende maatregelen te nemen om de eindverbruikers in redelijke mate te informeren over de mogelijkheid tot terugname van de verpakking in de zin van § 15 (1) zin 1 nrs. 1 tot 5 van de Duitse Verpackunggesetz en het doel daarvan.

VIII Verpakking en verzending, toleranties

1. WEBER is een in de branche gebruikelijke verpakking verschuldigd.

2. In het productieproces kunnen onvermijdelijke afwijkingen en schommelingen optreden. Tenzij anders overeengekomen, gelden de volgende toleranties.

a) Papier ten opzichte van het overeengekomen basisgewicht:

tot 39 g/m2 +/- 8

40 - 59 g/m2 +/- 6

60 en meer g/m2 +/- 5

b) Kunststoffolie ten opzichte van de overeengekomen dikte

minder dan 11 my +/- 20

minder dan 15 my +/- 15

van 15 tot 25 +/- 10

meer dan 25 my +/- 8

c) Aluminiumfolie, gelamineerde folie, cellofaan en andere materialen in verhouding tot de overeengekomen dikte of gewicht per oppervlakte-eenheid (afhankelijk van de afmeting waarop het contract is gebaseerd; geldt afzonderlijk of als onderdeel van een ander product):

+/- 10 %

3. de volgende maatafwijkingen worden door de koper getolereerd:

a) Papier en papiercombinaties

- zakken:

in de lengte +/- 4 mm

in de breedte voor zakbreedtes van minder dan 80 mm +/- 3

in de breedte voor zakbreedtes van 80 mm en meer +/- 2 %.

- Rollen:

in de breedte en in de afsnijdlengte +/- 3 mm

in de looplengte +/- 3

- formaten:

in de lengte +/- 5 mm

in breedte +/- 5 mm

b) kunststoffen en aluminium +/- 5

c) De maatafwijkingen voor de onder a) genoemde rollen en formaten en voor de onder b) genoemde materialen gelden ook voor de positie van de bedrukking en de stans en preeg op deze materialen. Voor de onder a) genoemde zakken geldt een maatafwijking van +/- 4 mm voor zakbreedtes van meer dan 80 mm en +/- 3 mm voor zakbreedtes van 80 mm en minder voor de positie van de bedrukking en het stansen en pregen in de breedte. Om technische redenen kunnen registerafwijkingen in bedrukte producten niet worden vermeden, omdat ze afhankelijk zijn van het materiaal, het ontwerp en het drukproces. Alleen significante afwijkingen geven de afnemer het recht om te reclameren. 4. WEBER is gerechtigd om een klacht in te dienen.

4. WEBER heeft voor alle producties recht op meer- en minderleveringen tot 20 % van de bestelde hoeveelheid. Bij verkoop in aantallen (aantallen onder 50.000 stuks) en bij verzameledities met drukwisselingen binnen de oplage, alsmede bij verkoop in gewicht (bij gewichten onder 500 kg) tot 30 % van de bestelde hoeveelheid. In geval van onredelijkheid voor de klant wordt in individuele gevallen een andere regeling getroffen. De levering geschiedt onder volledige facturering van de werkelijk geleverde hoeveelheden.

IX. Drukwerk

1 WEBER gebruikt voor het drukken standaard drukinkten. Indien speciale eisen aan de inkten worden gesteld, bijv. hoge lichtbestendigheid, alkali- en slijtvastheid, geschiktheid voor contact met levensmiddelen enz. dient de opdrachtgever hier bij het plaatsen van de order speciaal op te wijzen. 2. Voor de drukinkt kan geen garantie worden gegeven.

2. er kan geen garantie worden gegeven voor de lichtbestendigheid van het materiaal en de drukinkten, tenzij dit onredelijk is voor de besteller, aangezien de leveranciers van de grondstoffen en de inkt ook geen garantie geven voor de lichtbestendigheid van de inkten. Ook voor de slijtvastheid van de drukinkten kan geen garantie worden gegeven, tenzij dit voor de besteller onredelijk is. 3. WEBER behoudt zich het recht voor om het materiaal en de drukinkten te wijzigen.

3. Kleine kleurafwijkingen, voor zover deze in de handel gebruikelijk zijn, behouden WEBER zich voor, voor zover deze voor de afnemer niet onredelijk zijn. Zij geven de koper niet het recht de afname van de goederen te weigeren of de prijs te verlagen. Voorafgaand aan het drukken worden drukproeven geleverd, indien de koper hierom uitdrukkelijk verzoekt of indien WEBER dit noodzakelijk acht. Aangezien deze proeven (bijv. proef, cromalin, offsetdruk, enz.) niet in het flexodrukprocédé worden vervaardigd, kunnen aanzienlijke afwijkingen van de latere druk in sommige gevallen niet worden vermeden. 3. Door de klant gevraagde drukproeven worden apart tegen kostprijs in rekening gebracht.

Bij kunststofproducten kan WEBER niet aansprakelijk worden gesteld voor de migratie van weekmakers of soortgelijke migratieverschijnselen en de daaruit voortvloeiende gevolgen, tenzij dit voor de koper onredelijk is. Voor zover WEBER aansprakelijk is in afwijking van artikel IX. XIII. van deze voorwaarden van toepassing.

5. WEBER is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de "film masters" of ander soortgelijk materiaal dat haar door de koper ter beschikking is gesteld voor het drukken van de uniforme goederencode of een andere soortgelijke code, noch voor de moeilijkheden of de gevolgen die zich bij het gebruik van de gedrukte code kunnen voordoen. Onder de door de besteller geleverde "filmmasters" worden tevens verstaan de door de besteller goedgekeurde drukproeven van drukwerken die een uniforme goederencode bevatten. 6. De door de besteller aangeleverde "film masters" zijn de door de besteller goedgekeurde drukproeven van drukwerken die een uniforme goederencode bevatten.

6. Het drukken van de EAN-barcode dient te geschieden volgens de stand van de techniek en met inachtneming van de desbetreffende uitvoeringsvoorschriften van Global Standards One Germany (voorheen CCG, zie Co-Organisation-publicatiereeks, boekje 2, Der EAN-Strichcode).

7. Verdere toezeggingen, in het bijzonder met betrekking tot afleesresultaten aan de kassa's van de handel, kunnen niet worden gedaan vanwege mogelijke invloeden op de barcodes na levering door de koper en vanwege het ontbreken van uniforme meet- en afleestechniek.

WEBER is niet aansprakelijk voor gebreken die worden veroorzaakt door drukplaten en illustraties die door de koper en/of diens plaatsvervangers zijn aangeleverd. Indien WEBER tijdens de productie tekst- of beeldfouten ontdekt en de productie daardoor staakt of onderbreekt, draagt de koper de daaraan verbonden meerkosten.

X. Materiaal en uitvoering

1. Bij gebreke van speciale instructies van de opdrachtgever worden de opdrachten uitgevoerd met in de branche gebruikelijke materialen en volgens de bekende productieprocessen. Indien de verpakking voor levensmiddelen wordt gebruikt, moet de geschiktheid van het materiaal voor levensmiddelen uitdrukkelijk met WEBER worden besproken. Vervolgens kunnen reclames over gebreken met betrekking tot het gedrag van het verpakkingsmateriaal ten opzichte van het vulmateriaal en omgekeerd niet aan de orde worden gesteld, indien de afnemer niet uitdrukkelijk wijst op bijzondere eigenschappen van het vulmateriaal en/of het gebruik voor levensmiddelen en WEBER in de gelegenheid heeft gesteld daarop commentaar te leveren. Deze verwijzingen en opmerkingen dienen schriftelijk te geschieden. 2. Gerecyclede grondstoffen dienen te worden hergebruikt.

2. Gerecycleerde grondstoffen worden door WEBER zorgvuldig geselecteerd. Geregenereerde folie en gerecycleerd papier kunnen desondanks van partij tot partij verschillen in oppervlaktekwaliteit, kleur, zuiverheid, geur en fysische waarden vertonen, die de koper geen recht geven op kennisgeving van gebreken. WEBER verplicht zich echter eventuele garantieclaims en/of schadeclaims tegen de leverancier op grond van de kwaliteit van de geregenereerde folies en het recyclingpapier aan de koper over te dragen.

XI. Betalingsvoorwaarden

1. Betalingen zijn verschuldigd op de overeengekomen betalingsdatum. Als er geen specifieke datum is overeengekomen, worden de betalingen opeisbaar bij ontvangst van de factuur of een overeenkomstig betalingsschema. Indien de ontvangst van de factuur of de betalingsregeling onzeker is, worden de betalingen opeisbaar op het moment van ontvangst van de leveringen en diensten van WEBER.

2. Betaling per cheque is uitgesloten, tenzij dit in individuele gevallen afzonderlijk is overeengekomen.

3. Tenzij anders overeengekomen, dienen alle betalingen netto te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.

4. Een betaling wordt geacht te zijn verricht op het tijdstip waarop WEBER over het bedrag kan beschikken.

5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is WEBER gerechtigd een vertragingsrente ter hoogte van 9 procentpunten boven de basisrente (§ 247 BGB) te verlangen. WEBER behoudt zich het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen. 6. Indien de koper in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is

Indien de koper met de betaling in gebreke blijft, heeft WEBER het recht om onmiddellijke betaling van alle vorderingen uit de zakelijke relatie te eisen, ook als deze nog niet opeisbaar zijn. Dit geldt niet indien het verzuim niet aan de koper te wijten is.

7. Bij openstaande facturen van WEBER worden betalingen geacht betrekking te hebben op de oudste opeisbare vordering, tenzij het een vordering betreft waarop de koper een retentierecht heeft laten gelden.

Tegenvorderingen van de koper geven alleen recht op verrekening en retentierecht als deze rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. De koper heeft alleen het recht een retentierecht uit te oefenen, indien zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust.

9. WEBER is slechts tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling gerechtigd tot het verrichten of leveren van nog niet verrichte leveringen of diensten, indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de koper aanzienlijk kunnen verminderen en die de betaling van openstaande vorderingen van WEBER uit de betreffende contractuele relatie door de koper in gevaar brengen. Dit geldt ook indien de koper betaling van de openstaande vorderingen van WEBER weigert of niet betaalt en er geen onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde bezwaren tegen de vorderingen van WEBER bestaan.

XII Garantie

1. Voorwaarde voor de rechten van de koper ten aanzien van gebreken is dat hij aan zijn wettelijke inspectie- en meldingsplichten (§§ 377, 381 van het Duitse Wetboek van Koophandel) heeft voldaan, in het bijzonder dat hij de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst inspecteert en WEBER onverwijld schriftelijk in kennis stelt van duidelijke gebreken en gebreken die bij deze inspectie herkenbaar waren. Verborgen gebreken dient de koper onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan WEBER te melden. De mededeling geldt als onverwijld in de zin van zin 1 en 2, indien deze binnen 3 werkdagen geschiedt, waarbij de ontvangst van de mededeling door WEBER bepalend is voor het in acht nemen van de termijn. Indien de koper een behoorlijke inspectie en/of melding van gebreken nalaat, is de aansprakelijkheid van WEBER voor het gebrek uitgesloten. De koper dient de gebreken bij de melding aan WEBER schriftelijk te omschrijven. 2. De koper dient de gebreken schriftelijk te omschrijven.

2. Bij het onderzoek van de te leveren goederen op gebreken volstaan representatieve monsters, d.w.z. monsters die in een passend aantal, voldoende gespreid en vakkundig zijn uitgevoerd, indien het de levering van een grotere hoeveelheid goederen van dezelfde soort betreft, waarbij een volledig onderzoek van de goederen in de zin van § 377 lid 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) niet uitvoerbaar is of door de omstandigheden van het concrete geval redelijkerwijs niet van de koper kan worden verlangd.

Aanspraken op nakoming achteraf zijn uitgesloten bij geringe afwijkingen die voor de klant redelijk zijn. Indien de totale geleverde hoeveelheid flexibele verpakkingen gebreken vertoont tot 3% van de totale hoeveelheid, kan noch de totale hoeveelheid als gebrekkig worden afgewezen, noch kunnen gebreken worden geclaimd op grond van deze maximaal 3% gebrekkige flexibele verpakkingen. Het maakt daarbij niet uit of het gebrek het gevolg is van bewerking of bedrukking.

4. WEBER dient in de gelegenheid te worden gesteld de gemelde gebreken aan de levering op de plaats van levering te controleren. 5. Bij gebreken aan de levering dient WEBER in de gelegenheid te worden gesteld de gebreken te controleren.

5. In geval van gebreken aan de goederen heeft WEBER naar eigen keuze het recht tot nakoming achteraf door het verhelpen van het gebrek of het leveren van goederen zonder gebreken. Het recht van WEBER om nakoming achteraf onder de wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft onaangetast. 6. In alle gevallen gelden de bijzondere wettelijke bepalingen.

De bijzondere wettelijke bepalingen blijven in alle gevallen onaangetast bij de uiteindelijke levering van de onverwerkte goederen aan de consument, ook als de consument deze verder heeft verwerkt (verhaal van de leverancier conform § 478 BGB). Aanspraken op regres van de leverancier zijn uitgesloten als de gebrekkige goederen door de koper of een andere ondernemer verder zijn verwerkt, bijv. door inbouw in een ander product. 7. Als het verhelpen van gebreken mislukt, kan de consument het recht op schadevergoeding ontzeggen.

7. Indien het verhelpen van de gebreken na een tweede mislukte poging mislukt, kan de klant naar eigen goeddunken terugtreden uit het contract of de koopprijs verlagen.

8. Indien de goederen zich niet op de plaats van levering bevinden, draagt de koper alle extra kosten van WEBER voor het verhelpen van gebreken, tenzij de verplaatsing naar een andere plaats in overeenstemming is met het contractuele gebruik.

9. Reclamerechten wegens gebreken bestaan niet

a) bij natuurlijke slijtage

b) bij gebreken die na de risico-overgang ontstaan als gevolg van ondeskundige behandeling (bijv. afwijken van de gebruiksaanwijzing), ondeskundige opslag of verzorging of overmatige belasting of gebruik;

c) bij gebreken die ontstaan door overmacht, bijzondere externe invloeden die niet op grond van het contract zijn verondersteld, of door het gebruik van de goederen buiten het gebruik dat op grond van het contract is verondersteld of normaal gebruik.

10. In geval van een onterechte melding van gebreken is WEBER gerechtigd van de koper vergoeding van de gemaakte kosten te verlangen, tenzij de koper bewijst dat

tenzij de koper bewijst dat hem ter zake van de onterechte ingebrekestelling geen verwijt treft. 11. WEBER is niet aansprakelijk voor gebreken aan het product.

11. WEBER is niet aansprakelijk voor gebreken die berusten op het feit dat de koper een van de specificaties van WEBER afwijkende verwerking of materiaalkeuze eist.

XIII Aansprakelijkheid

1 WEBER is onbeperkt aansprakelijk - ongeacht de rechtsgrond - in geval van schending van de garantie of letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Hetzelfde geldt voor opzet en grove nalatigheid van organen en leidinggevende medewerkers. Aansprakelijkheid voor eenvoudige plaatsvervangers (§ 278 BGB) is voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten.

2. WEBER is, behoudens het bepaalde in lid 1, bij schending van kardinale plichten slechts aansprakelijk voor lichte nalatigheid. Kardinale plichten zijn plichten waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen. 3. Bij schending van een wezenlijke plicht is WEBER niet aansprakelijk.

In geval van een schending van een wezenlijke contractuele verplichting die uitsluitend het gevolg is van nalatigheid, is het bedrag van de schadevergoeding beperkt tot de op het tijdstip van het sluiten van het contract voorzienbare en voor het contract typische schade. Compensatie voor productieverlies, gevolgschade en/of winstderving is uitgesloten in gevallen van eenvoudige nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt overeenkomstig voor het gedrag van de plaatsvervangende hulppersonen van WEBER. 4. De schadevergoeding is beperkt tot het bedrag van de schade.

4. De schade is - behalve bij opzet, grove nalatigheid en letsel aan leven, lichaam of gezondheid - beperkt tot een bedrag van 50% van de orderwaarde per schadegeval.

5. Bij overschrijding van een leveringstermijn is de aansprakelijkheid van WEBER met inachtneming van de leden 1 tot en met 3 beperkt tot maximaal 5% van de overeengekomen nettoprijs voor de schade die de koper door de vertraging lijdt. De contractpartijen behouden zich het recht voor om verdere schadevergoeding te vorderen, evenals het recht om een lagere schade te bewijzen. 6. Indien de leveringsvoorwerpen gebruikte voorwerpen zijn, is de aansprakelijkheid van WEBER beperkt tot het bedrag van de door de koper geleden schade.

Indien de geleverde goederen gebruikte goederen zijn, zijn alle aanspraken op materiële gebreken uitgesloten. Deze uitsluiting geldt niet voor aanspraken op schadevergoeding in geval van grove nalatigheid of opzet, of in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid waarvoor WEBER, haar leidinggevenden of plaatsvervangende vertegenwoordigers verantwoordelijk zijn.

XIV Verjaring

1. De verjaringstermijn voor aanspraken van de koper wegens gebreken bedraagt in afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) 12 maanden en begint met de levering van de goederen. De verjaringstermijn begint ook te lopen wanneer de klant de goederen niet aanvaardt. Voor zover aanvaarding is overeengekomen, begint de verjaringstermijn met de aanvaarding. Deze termijn geldt ook voor vorderingen uit onrechtmatige daad op basis van een gebrek aan de goederen. De verjaringstermijn begint niet opnieuw als gevolg van prestaties achteraf. In de gevallen volgens paragraaf XIII. 1. geldt in plaats daarvan de wettelijke verjaringstermijn. 2. Als de goederen worden gebruikt voor een bouwwerk, geldt de wettelijke verjaringstermijn.

Als de goederen in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw worden gebruikt en de gebreken aan het gebouw hebben veroorzaakt (bouwmateriaal), bedraagt de verjaringstermijn vijf jaar vanaf de levering in overeenstemming met de wettelijke bepaling (§ 438 (1) nr. 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek). Verdere bijzondere wettelijke bepalingen over de verjaringstermijn blijven onaangetast. 3. De bovengenoemde verjaringstermijnen van de wet op de bouwmaterialen blijven van kracht.

3. De bovengenoemde verjaringstermijnen van het kooprecht gelden ook voor contractuele en buitencontractuele schadeclaims van de koper die op een gebrek van de goederen berusten, tenzij de toepassing van de normale verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB) in afzonderlijke gevallen tot een kortere verjaringstermijn leidt.

4. Indien WEBER uitdrukkelijk een kwaliteitsgarantie heeft verleend, verjaren de uit deze kwaliteitsgarantie voortvloeiende aanspraken binnen 2 jaar. Indien WEBER een duurzaamheidsgarantie heeft afgegeven, verjaren de daaruit voortvloeiende aanspraken na het verstrijken van de termijn waarvoor de duurzaamheidsgarantie is afgegeven. 5. Vorderingen uit hoofde van de kwaliteitsgarantie verjaren na het verstrijken van de termijn waarvoor de duurzaamheidsgarantie is afgegeven.

5. Onderhandelingen over vorderingen wegens materiële gebreken of andere vorderingen tot schadevergoeding worden slechts geacht aanhangig te zijn, indien partijen verklaard hebben daarover te zullen onderhandelen.

XV. Eigendomsvoorbehoud

1) De geleverde zaken blijven eigendom van WEBER totdat zij volledig zijn betaald.

2) Voorts blijft WEBER eigenaar van de geleverde zaken tot volledige betaling van alle vorderingen uit de zakelijke relatie tussen koper en WEBER. 3) De koper is verplicht de geleverde zaken te behandelen als een eigendom van WEBER.

De koper is verplicht de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust (hierna ook "goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust" genoemd) voor de duur van het eigendomsvoorbehoud zorgvuldig te behandelen. In het bijzonder is hij verplicht de goederen op eigen kosten voldoende tegen brand-, water- en diefstalschade tegen vervangingswaarde te verzekeren. Koper cedeert hierbij aan WEBER alle uit deze verzekering voortvloeiende aanspraken op schadevergoeding. WEBER aanvaardt hierbij de overdracht. Indien een cessie niet geoorloofd is, draagt de koper hierbij zijn verzekeraar onherroepelijk op uitsluitend aan WEBER uit te keren. Verdere aanspraken van WEBER blijven onverminderd van kracht. Op verzoek zal de koper WEBER een bewijs van het sluiten van de verzekeringsovereenkomst overleggen.

De onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen mogen vóór de volledige betaling van de verzekerde vordering noch aan derden worden verpand noch tot zekerheid worden overgedragen. De koper dient WEBER onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien een insolventieprocedure wordt aangevraagd of indien derden (bijv. door beslaglegging) toegang krijgen tot de goederen van WEBER. 5. Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud aan derden worden overgedragen, dient de koper WEBER hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

5. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met andere, niet aan WEBER toebehorende goederen tot een uniform goed worden samengevoegd, verwerft WEBER de mede-eigendom van het uniforme goed in de verhouding van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen (eindfactuurbedrag inclusief BTW) tot de andere goederen op het moment van samenvoeging. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zodanig met andere goederen worden gecombineerd dat de zaak van de koper als hoofdzaak moet worden beschouwd, draagt de koper reeds nu de mede-eigendom van deze zaak pro rata aan WEBER over. WEBER aanvaardt deze overdracht. De bepalingen van dit lid XV.5 zijn van overeenkomstige toepassing indien de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken met andere zaken worden vermengd of verwerkt.

De koper is herroepelijk gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen. Zonder toestemming van WEBER is de koper niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, tot zekerheid over te dragen of op enige andere wijze te vervreemden waardoor de eigendom van WEBER in gevaar komt. Bij beslaglegging of andere ingrepen door derden dient de koper WEBER onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en alle noodzakelijke informatie te verstrekken, de derde te wijzen op de eigendomsrechten van WEBER en mee te werken aan de maatregelen van WEBER ter bescherming van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen. 7. De koper draagt hierbij het eigendomsvoorbehoud over aan WEBER.

De koper draagt hierbij de vorderingen uit de doorverkoop van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen ter hoogte van de factuur inclusief omzetbelasting met alle nevenrechten over aan WEBER. WEBER aanvaardt deze overdracht reeds nu. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen samen met andere, niet door WEBER geleverde goederen worden verkocht, wordt de vordering uit de doorverkoop overgedragen in de verhouding van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen (eindfactuurbedrag inclusief BTW) tot de andere verkochte goederen. Indien een cessie niet geoorloofd is, draagt de koper hierbij de derde-schuldenaar onherroepelijk op om eventuele betalingen uitsluitend aan WEBER te doen.

De koper is herroepelijk gemachtigd de aan WEBER overgedragen vorderingen in eigen naam voor WEBER te innen. Het recht van WEBER om deze vorderingen zelf te innen wordt hierdoor niet aangetast. WEBER zal de vorderingen echter niet zelf innen en de incassomachtiging niet intrekken zolang de koper zijn betalingsverplichtingen naar behoren nakomt. Indien de koper echter in strijd met de overeenkomst handelt - in het bijzonder bij betalingsverzuim - dient hij de leverancier in kennis te stellen van de overgedragen vorderingen en de respectieve debiteuren, de respectieve debiteuren te informeren over de overdracht en alle documenten aan WEBER te overhandigen alsmede alle informatie te verstrekken die WEBER nodig heeft om de vorderingen geldend te maken.

(9) WEBER kan het recht van de koper op wederverkoop alsmede de incassomachtiging intrekken indien de koper zijn betalingsverplichtingen jegens WEBER niet naar behoren nakomt, in verzuim is, zijn betalingen staakt of indien de opening van een insolventieprocedure tegen het vermogen van de koper wordt aangevraagd.

Op verzoek van de koper is WEBER verplicht bestaande zekerheden vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de vorderingen van WEBER uit hoofde van de zakelijke relatie met de koper met meer dan 10% overstijgt, rekening houdend met gebruikelijke bankwaarderingskortingen. De keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij WEBER. 11. Indien de koper in gebreke blijft met de nakoming van zijn

Indien de koper tweemaal binnen 6 maanden met zijn betalingen aan WEBER in gebreke blijft en/of indien de koper insolvent is en/of zijn insolventie op grond van objectieve criteria duidelijk wordt, is WEBER gerechtigd het geleverde terug te nemen en bij doorverkoop de aan WEBER overgedragen vorderingen rechtstreeks bij de afnemer van de koper te innen. De vordering tot teruggave omvat niet gelijktijdig de verklaring van herroeping; WEBER heeft veeleer het recht slechts de teruggave van de goederen te verlangen en zich het recht van herroeping voor te behouden. 12. (12) Bij leveringen die niet aan WEBER zijn

(12) Bij leveringen van goederen aan andere rechtsstelsels, waarin het eigendomsvoorbehoud volgens dit artikel XV niet rechtsgeldig is, verleent de koper WEBER hierbij een overeenkomstig zekerheidsrecht. Indien hiertoe verdere maatregelen vereist zijn, zal de koper alles in het werk stellen om WEBER zo'n zekerheidsrecht onverwijld te verlenen. De koper zal meewerken aan alle maatregelen die noodzakelijk en bevorderlijk zijn voor de effectiviteit en afdwingbaarheid van dergelijke zekerheidsrechten.

XVI Geheimhouding

De afnemer is verplicht alle informatie die via WEBER voor hem toegankelijk wordt en die als vertrouwelijk wordt aangeduid of die op grond van de overige omstandigheden als bedrijfs- of bedrijfsgeheim herkenbaar is, voor onbepaalde tijd geheim te houden en noch vast te leggen, noch door te geven of te exploiteren.

De klant zorgt er door middel van passende contractuele afspraken met de voor hem werkzame medewerkers en hulppersonen voor dat ook zij zich voor onbepaalde tijd onthouden van het exploiteren, openbaar maken of onbevoegd vastleggen van dergelijke bedrijfs- en bedrijfsgeheimen.

XVII Toepasselijk recht; bevoegde rechtbank

(1) Op de rechtsbetrekkingen van koper met WEBER is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

Voor alle uit de zakelijke relatie voortvloeiende geschillen is uitsluitend de vestigingsplaats van WEBER bevoegd. WEBER heeft ook het recht een vordering in te stellen in de vestigingsplaats van de koper of in een andere bevoegde rechtbank.

XVIII Diversen

1. De overdracht van rechten en plichten van de koper aan derden is alleen met schriftelijke toestemming van WEBER mogelijk.

2. Plaats van handeling voor alle prestaties van koper en WEBER is de vestigingsplaats van WEBER, tenzij anders overeengekomen.

3. Wijzigingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden. Dit geldt ook voor dit schriftelijkheidsvereiste. De geldigheid van postcontractuele mondelinge nevenafspraken die geen betrekking hebben op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, wordt door deze eis niet aangetast. 4. De geldigheid van deze algemene voorwaarden wordt door deze eis niet aangetast.

Mocht een van de bovenstaande bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de AV en het contract als geheel. De partijen zijn verplicht om de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vanaf het begin van de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid te vervangen door een bepaling die economisch gezien zo veel mogelijk overeenkomt, rekening houdend met de belangen van beide partijen. Hetzelfde geldt voor mazen in de wet.

Status: januari 2022

Stuur een bericht