ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor koopovereenkomsten gesloten via de online shop van het platform https://weberverpackungen.de

tussen

WEBER Verpackungen GmbH & Co. KG, Westerhaar 38, 58739 Wickede/Ruhr, ingeschreven in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank Arnsberg onder HRB 4567, vertegenwoordigd door WVW Verwaltungs GmbH, BTW-identificatienr.: DE 124900837 - hierna te noemen "Aanbieder".

"Aanbieder"

en

de in § 2 van het contract aangewezen klant - hierna te noemen

"klant

worden gesloten.

§ 1 TOEPASSINGSGEBIED, DEFINITIES

1.1 Deze Algemene Voorwaarden ("AV") zijn uitsluitend van toepassing op nationale en internationale zakelijke transacties met ondernemingen, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen.

1.2 Tegenstrijdige, aanvullende of afwijkende voorwaarden van de aanbieder maken geen deel uit van het contract, tenzij de aanbieder uitdrukkelijk en schriftelijk met de geldigheid ervan heeft ingestemd. Deze AV zijn ook van toepassing als de aanbieder zonder voorbehoud een levering aan de klant uitvoert met kennis van de tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de klant.

§ 2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Aanbiedingen en kostenramingen van leverancier zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij deze uitdrukkelijk als bindend aanbod zijn aangeduid.

2.2 De klant kan producten selecteren uit het assortiment van de aanbieder, die worden weergegeven in de webshop van de aanbieder(https://weberverpackungen.de/shop/) en deze verzamelen in een besteloverzicht via de knop "In winkelwagen". Door op de knop "Bestelling onder voorbehoud van betaling" te klikken, doet de klant een bindend aanbod om de goederen in de winkelwagen te kopen. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de gegevens te allen tijde wijzigen en bekijken. Het aanbod kan echter alleen worden ingediend en verzonden als de klant deze contractuele voorwaarden heeft geaccepteerd door een vinkje te zetten in het veld "Ik heb kennis genomen van de Algemene Voorwaarden en verklaar mij hierbij akkoord" en deze daarmee in zijn aanbod heeft opgenomen.

2.3 De Aanbieder stuurt de Klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de Klant nogmaals wordt vermeld en die de Klant kan afdrukken met behulp van de functie "Afdrukken". De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat de Aanbieder de bestelling van de Klant heeft ontvangen en vormt geen aanvaarding van het aanbod. Het contract komt pas tot stand wanneer de Aanbieder de verklaring van aanvaarding afgeeft, die met een aparte e-mail (orderbevestiging) verstuurd wordt. In deze e-mail of in een aparte e-mail, maar niet later dan bij levering van de goederen, wordt de tekst van het contract (bestaande uit de bestelling, AV en orderbevestiging) door ons naar de klant gestuurd op een duurzame gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk) (contractbevestiging). De tekst van het contract wordt opgeslagen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor zover de opdrachtbevestiging kennelijke fouten, spelfouten of rekenfouten bevat, is deze voor de partijen niet bindend.

2.4 De verschuldigde kwaliteit van de goederen wordt definitief overeengekomen in de bestelling en de orderbevestiging.

2.5 De overeenkomst wordt in het Duits afgesloten.

§ 3 LEVERING, BESCHIKBAARHEID VAN GOEDEREN

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de levering binnen Duitsland vrij van verzendkosten. De kosten voor leveringen naar andere landen binnen en buiten het grondgebied van de Europese Unie worden vóór het sluiten van de overeenkomst door de leverancier in de webshop aangegeven. Eventuele extra douanerechten voor leveringen naar andere landen buiten Duitsland worden extra in rekening gebracht. Op verzoek van de klant - en op kosten van de klant - worden de goederen verzekerd door een transportverzekering tegen de door de leverancier te specificeren risico's.

3.2 De omvang van de levering wordt bepaald door de orderbevestiging van leverancier zoals gedefinieerd in artikel 2.3. Door de klant gevraagde wijzigingen van de leveringsomvang en van het leveringsvoorwerp zelf vereisen de schriftelijke bevestiging van de leverancier om van kracht te worden.

3.3 De leverancier is gerechtigd om deelleveringen uit te voeren, mits dit redelijk is voor de klant.

3.4 Indien niet-naleving van de leveringstermijnen te wijten is aan overmacht en andere storingen waarvoor leverancier niet verantwoordelijk is, bijvoorbeeld oorlog, terroristische aanslagen, import- en exportbeperkingen, epidemieën, pandemieën, inclusief die welke leveranciers van leverancier treffen, worden de overeengekomen leveringstermijnen verlengd met de duur van de belemmering. Dit geldt ook voor arbeidsconflicten die de leverancier en zijn toeleveranciers treffen.

3.5 De klant heeft alleen het recht om het contract op te zeggen vanwege een vertraging in de levering als de leverancier verantwoordelijk is voor de vertraging.

3.6 De door de leverancier opgegeven levertijden worden berekend vanaf het tijdstip van de orderbevestiging, onder voorbehoud van voorafgaande betaling van de koopprijs.

3.7 Als er geen exemplaren van het door de klant geselecteerde product beschikbaar zijn op het moment van de bestelling van de klant, zal de leverancier de klant hierover onmiddellijk informeren in de orderbevestiging. Als het product permanent niet beschikbaar is, ziet leverancier af van het afgeven van een acceptatieverklaring. In dit geval komt er geen overeenkomst tot stand.

3.8 Als het door de klant in de bestelling gespecificeerde product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, informeert de leverancier de klant hier ook onmiddellijk over in de orderbevestiging.

3.9 De volgende leveringsbeperkingen zijn van toepassing: Leverancier levert alleen aan klanten die een afleveradres kunnen opgeven in een van de volgende landen: Duitsland, binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte plus Zwitserland.

3.10 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 is de afnemer verplicht de goederen bij aflevering te controleren op uiterlijk zichtbare schade en eventuele schade te melden aan het transportbedrijf dat de levering uitvoert en een bijbehorende schriftelijke bevestiging te laten afgeven. Indien de afnemer deze verplichting niet nakomt, is hij verplicht de hieruit voortvloeiende schade aan de leverancier te vergoeden.

§ 4 RISICO-OVERGANG

4.1 Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen gaat over op afnemer zodra leverancier de goederen - in geval van verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering - overhandigt aan de persoon die is aangewezen om het transport uit te voeren of, indien overeengekomen, de goederen ter beschikking stelt op de plaats van levering. Dit geldt ook bij deelleveringen of wanneer de klant de transportkosten in afwijking van § 3.1 zin 2 in het individuele geval op zich heeft genomen.

4.2 Indien de klant met de afname in gebreke blijft, kan de leverancier de hieruit voortvloeiende schade als volgt vergoeden: 0,5% van de nettoprijs van de levering per dag vertraging, maar in totaal niet meer dan 5% van de nettoprijs van de levering. De contractanten behouden zich het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen en lagere schade te bewijzen. Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen gaat over op de klant op het moment dat de klant in gebreke blijft bij de aanvaarding.

4.3 Geleverde goederen worden door de klant aanvaard zonder afbreuk te doen aan zijn vorderingen voor gebreken, zelfs als ze onbeduidende gebreken hebben. De afnemer is eveneens verplicht de zaken af te nemen indien de ter beschikking gestelde zaken afwijkingen in hoeveelheid tot 3% vertonen of indien de ter beschikking gestelde zaken onbeduidend te vroeg zijn geleverd.

§ 5 EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 De geleverde goederen blijven eigendom van leverancier tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

§ 6 PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

6.1 Alle prijzen zijn exclusief de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

6.2 De bijbehorende verzendkosten worden aan de klant aangegeven in het antwoord op de aanvraag onder verzendopties en zijn voor rekening van de klant.

§ 7 BETALINGSMODALITEITEN

7.1 De klant kan betalen via AmazonPay, PayPal of vooruitbetaling (bankoverschrijving).

7.2 De klant kan de in zijn gebruikersaccount opgeslagen betalingsmethode op elk gewenst moment wijzigen.

7.3 Betaling van de koopprijs is direct verschuldigd bij het afsluiten van het contract. Als de vervaldatum voor betaling wordt bepaald door de kalender, is de klant al in verzuim door het missen van de deadline. In dit geval moet hij de leverancier een vertragingsrente van 9 procentpunten boven de basisrentevoet betalen.

7.4 Een betaling wordt geacht te zijn verricht op het moment dat Aanbieder over het bedrag kan beschikken.

7.5 De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen sluit niet uit dat de aanbieder verdere schade als gevolg van verzuim kan vorderen.

7.6 De tegenvorderingen van de klant geven alleen recht op verrekening en een retentierecht als deze rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

§ 8 GARANTIE VOOR GEBREKEN, GARANTIE

8.1 De rechten van de klant met betrekking tot gebreken veronderstellen dat hij heeft voldaan aan zijn wettelijke inspectie- en meldingsplichten (§§ 377, 381 van het Duitse Wetboek van Koophandel), in het bijzonder dat hij de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst heeft geïnspecteerd en de leverancier onverwijld schriftelijk in kennis heeft gesteld van duidelijke gebreken en gebreken die tijdens deze inspectie konden worden vastgesteld. Verborgen gebreken dient de afnemer onmiddellijk na ontdekking schriftelijk te melden aan de leverancier. De kennisgeving wordt geacht zonder onnodige vertraging in de zin van zin 1 te hebben plaatsgevonden indien deze binnen 8 werkdagen plaatsvindt, waarbij de ontvangst van de kennisgeving door de aanbieder bepalend is voor de naleving van de termijn. Indien de klant nalaat de juiste inspectie uit te voeren en/of het gebrek te melden, is de aansprakelijkheid van de aanbieder voor het gebrek uitgesloten. De klant dient de gebreken schriftelijk te beschrijven wanneer hij deze meldt aan de aanbieder.

8.2 Indien een melding van een gebrek onterecht is, heeft de aanbieder het recht om van de klant vergoeding van de gemaakte kosten te verlangen, tenzij de klant bewijst dat hem ter zake van de onterechte melding van het gebrek geen verwijt treft.

8.3 Aanspraken op nakoming achteraf zijn uitgesloten in geval van geringe afwijkingen die voor de klant redelijk zijn.

8.4 In geval van gebreken aan de goederen heeft de leverancier naar eigen keuze het recht op nakoming achteraf door het verhelpen van het gebrek of door het leveren van goederen zonder gebreken.

8.5 De verjaringstermijn voor vorderingen van de klant wegens gebreken bedraagt twaalf (12) maanden en begint met de levering van de goederen. De verjaringstermijn begint ook met het in gebreke blijven van de klant bij de aanvaarding. Dit geldt ook voor vorderingen uit onrechtmatige daad op basis van een gebrek aan de goederen. De verjaringstermijn begint niet opnieuw door nakoming achteraf. In de gevallen volgens alinea 9.1 geldt in plaats daarvan de wettelijke verjaringstermijn. Een extra garantie voor de door de leverancier geleverde goederen bestaat alleen als deze uitdrukkelijk door de leverancier is gegeven in de orderbevestiging voor het betreffende artikel.

§ 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Aanspraken van afnemer op schadevergoeding, inclusief vergoeding van zogenaamde gevolgschade veroorzaakt door een gebrek, zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn schadeclaims van de klant die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade op basis van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de leverancier, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

9.2 In het geval van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de aanbieder alleen aansprakelijk voor de voor het contract typische, voorzienbare schade als deze schade is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij de schadeclaims van de klant zijn gebaseerd op letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

9.3 De beperkingen van artikel 9.1 en 9.2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de Aanbieder, indien vorderingen rechtstreeks tegen hen worden ingesteld.

9.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen die voortvloeien uit clausules 9.1 en 9.2 gelden niet voor zover de aanbieder het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak heeft aangenomen. Hetzelfde geldt voor zover de leverancier en de klant een overeenkomst hebben bereikt over de kwaliteit van het artikel. De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast.

§ 10 SLOTBEPALINGEN

10.1 Op overeenkomsten tussen leverancier en afnemer is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

10.2 De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met deze contractuele relatie is de statutaire zetel van de leverancier.

10.3 Aanvullende overeenkomsten zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk zijn gemaakt. Wijzigingen en/of aanvullingen dienen schriftelijk te geschieden. Dit geldt ook voor de opheffing van het schriftelijkheidsvereiste zelf.

10.4 Het contract blijft in zijn overige delen bindend, zelfs als afzonderlijke punten juridisch ongeldig zijn. De ongeldige punten worden vervangen door de wettelijke bepalingen, indien van toepassing. Voor zover dit voor een van de contractpartijen een onredelijke belasting zou vormen, wordt het contract echter in zijn geheel ongeldig.

Stuur een bericht