Informatie over gegevensbescherming weber Verpackungen.de

en tegelijkertijd de betrokkenen informeren in overeenstemming met artikel 13 en artikel 14 AVG

Algemeen, verantwoordelijke, functionaris voor gegevensbescherming

preambule

WEBER Verpackungen GmbH & Co. KG (hierna “Weber Verpackungen”, “wij”, “ons”, “onze”) levert diensten waarbij gegevens en in het bijzonder persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt in het bijzonder op het gebied van communicatie- en marketingactiviteiten, het aanbieden van deze website en alle daarmee samenhangende acties.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke persoon in overeenstemming met artikel 4, paragraaf 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere regelgeving inzake gegevensbescherming is:

WEBER Verpackungen GmbH & Co. KG
Westerhaar 38
58739 Wickede/Ruhr | Duitsland

T: +49 (0) 2377 80 99 0
M: info (at)die-tuetenmacher.de

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld:

Thorsten Schröer | SAFE-PORT Consulting GmbH
Hülshoff -Straße 7
59469 Ense | Duitsland

T: +49 (0) 29 38 977 978
M: privacy (at)safe-port.de

Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is om een functionele website en onze inhoud en diensten aan te bieden. De verwerking van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in gevallen waarin het verkrijgen van voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, is artikel 6, lid 1, lit. een AVG als wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om een contract uit te voeren waarbij ­de betrokkene partij is, geldt artikel 6, lid 1 , lit. b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf onderworpen is, is artikel 6 , lid 1, lit. c AVG als rechtsgrondslag.

In het geval dat de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, is artikel 6, lid 1 , lit. d AVG als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, is artikel 6, lid 1 , lit. f AVG als wettelijke basis voor verwerking.

Verwijdering van gegevens en opslagperiode

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in EU-regelgeving, wetten of andere regelgeving waaraan de verantwoordelijke onderworpen is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan. De gegevens worden eveneens geblokkeerd of verwijderd als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er een noodzaak bestaat voor verdere opslag van de gegevens om een contract af te sluiten of uit te voeren.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder meer tools van bedrijven in derde landen die niet veilig zijn op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming, evenals Amerikaanse tools waarvan de providers niet zijn gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in deze landen. Wij willen erop wijzen dat in derde landen met onzekere wetgeving inzake gegevensbescherming een niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar met dat van de EU niet kan worden gegarandeerd.

Wij willen erop wijzen dat de VS als veilig derde land over het algemeen een niveau van gegevensbescherming kent dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Gegevensoverdracht naar de VS is dan toegestaan als de ontvanger is gecertificeerd onder het EU-US Data Privacy Framework (“DPF”) of over passende aanvullende garanties beschikt . Informatie over overdrachten naar derde landen, inclusief gegevensontvangers, vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wij hebben met de dienstverleners aanvullende geldige, passende garanties gesloten voor de overdracht naar deze derde landen in overeenstemming met artikel 46, lid 2 AVG. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Gegevensoverdracht naar de VS vindt uitsluitend plaats op basis van de toestemming van de betrokkene (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

Gebruik van onze diensten en aanbiedingen

Terbeschikkingstelling van de website en creatie van logbestanden

Informatief gebruik/beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Om onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden te gebruiken, is het doorgaans niet nodig dat u persoonsgegevens verstrekt. In dit geval verzamelen en gebruiken wij alleen de gegevens die uw internetbrowser automatisch naar ons verzendt, zoals:

 • Datum en tijdstip van toegang tot een van onze websites
 • Uw browsertype
 • de browserinstellingen
 • het gebruikte besturingssysteem
 • de laatste pagina die u bezocht
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens en de toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, enz.)
 • Uw IP-adres.

Doel

Wij verzamelen en gebruiken deze gegevens uitsluitend in niet-persoonlijke vorm tijdens een informatiebezoek. Dit gebeurt om het gebruik van de internetpagina's die u bezoekt mogelijk te maken, voor statistische doeleinden en om ons internetaanbod te verbeteren. De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de duur van de sessie opgeslagen blijven.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1 , lit. f AVG.

Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als de gegevens worden verzameld om de website ter beschikking te stellen, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na veertien dagen het geval; opslag daarbuiten is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of gewijzigd, zodat het niet langer mogelijk is de toegang verkrijgende gebruiker toe te wijzen. Toegang tot de loggegevens is alleen rechtstreeks en uitsluitend voor beheerders mogelijk.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het leveren van de diensten en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de aangeboden diensten. Er bestaat voor de gebruiker dus geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

Het hosten van de website

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (WORTMANN AG, Bredenhop 20, 32609 Hüllhorst , Duitsland, hierna “Hoster”). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Hierbij kunt u denken aan IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn serviceverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Als wij dienstverleners opdracht geven om gegevens te verwerken, gebeurt dit altijd in overeenstemming met artikel 28 AVG op basis van een zogenaamd orderverwerkingscontract. Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben wij ­met onze host een contract voor de orderverwerking gesloten.

Gebruik van cookies

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke string waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht.

Bij toegang tot onze website wordt de gebruiker via een toestemmingsbanner over het gebruik van cookies geïnformeerd en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de in dit verband gebruikte persoonsgegevens verkregen en gedocumenteerd in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. In dit verband wordt ook verwezen naar deze informatie over gegevensbescherming. In deze context is er ook een indicatie hoe de opslag van cookies kan worden voorkomen in de browserinstellingen.

Via de instellingen van uw browser kunt u ook bepalen of cookies kunnen worden ingesteld en geopend. U kunt bijvoorbeeld de opslag van cookies in uw browser volledig deactiveren, deze beperken tot bepaalde websites of uw browser zo configureren dat deze u automatisch waarschuwt zodra er een cookie wordt geplaatst en u om feedback vraagt. Om technische redenen is het echter noodzakelijk om de cookies die we gebruiken toe te staan om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1 , lit. f AVG. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies (en vergelijkbare herkenningstechnologieën) voor analysedoeleinden en voor reclamecontrole of -evaluatie is artikel 6, lid 1, lit. a AVG en artikel 25, lid 1 TTDSG; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Doel van de gegevensverwerking

Indien technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt:

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend. Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig: Opslag van bezoekersinstellingen die zijn geselecteerd in de toestemmingsbanner.

Deze doeleinden omvatten ook ons legitieme belang bij de verwerking van persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. f AVG.

De via technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker naar onze site verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website worden uitgeschakeld, is het mogelijk dat u niet langer alle functies van de website volledig kunt gebruiken.

Toestemming voor cookies met de “ Usercentrics Consent Tool”

Onze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen om bepaalde cookies op uw apparaat op te slaan of om bepaalde technologieën te gebruiken en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München (hierna “ Usercentrics ”).

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wanneer u onze website bezoekt, worden uw toestemming en andere verklaringen met betrekking tot het gebruik van cookies verkregen via onze toestemmingstool en worden de volgende persoonlijke gegevens doorgegeven aan Usercentrics :

 • Uw toestemming(en) of de intrekking van uw toestemming(en) Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • Tijdstip van uw bezoek aan de Geolocation -website

De toestemmingstool slaat vervolgens een cookie op in uw browser om u de gegeven toestemming te kunnen toekennen of de intrekking ervan.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De toestemmingstool wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1 , lit. c AVG.

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het aanbieden van de toestemmingstool is om te voldoen aan de belangrijkste wettelijke voorschriften en om gebruikers te informeren over de context waarin cookies op deze website worden gebruikt.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De door de toestemmingstool verzamelde gegevens blijven opgeslagen totdat u zelf de toestemmingscookie verwijdert, de instellingen via de toestemmingsbanner opnieuw aanpast of het doel van de gegevensopslag niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Verdere informatie

Wij hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met Usercentrics . Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat Usercentrics de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Details over de gegevensverwerking van Usercentrics zijn te vinden op https://usercentrics.com/privacy-policy/ .

Plug-ins en tools

Google Tagmanager

Wij gebruiken Google Tagmanager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheren en weergeven van de tools die erdoor zijn geïntegreerd. Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat eventueel ook wordt doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten. Als persoonlijke gegevens naar de VS worden doorgegeven, wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming gewaarborgd door passende garanties. Voor dit doel zijn met de aanbieder EU-standaardcontractbepalingen gesloten. Kopieën hiervan kunnen worden verkregen bij de verantwoordelijke persoon of rechtstreeks bij de Europese Unie worden geraadpleegd via de volgende link: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de .

Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op artikel 6, lid 1 , lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het snel en eenvoudig integreren en beheren van verschillende tools op zijn website. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1 , lit. a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken ) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over het gebruik van Google Tag Manager: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=de .

Google Analytics 4

Onze website maakt gebruik van Google Analytics 4, de aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin, Ierland (“Google”), waarmee het gebruik van websites kan worden geanalyseerd.

Bij het gebruik van Google Analytics 4 worden cookies gebruikt. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website (inclusief het door uw apparaat verzonden IP-adres, afgekort met de laatste cijfers, zie hieronder) wordt doorgaans naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen en verwerkt. Dit kan er ook toe leiden dat informatie wordt overgedragen naar de servers van Google LLC, gevestigd in de VS, waar de informatie verder kan worden verwerkt (zie ook de paragraaf “Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS ”).

Bij gebruik van Google Analytics 4 wordt het IP-adres dat door uw apparaat wordt verzonden wanneer u de website gebruikt, automatisch en automatisch alleen op anonieme wijze verzameld en verwerkt. Een persoonlijke verwijzing of herkenbaarheid van de vastgelegde informatie is daarom uitgesloten. Deze automatische anonimisering vindt plaats door het IP-adres dat door uw apparaat door Google binnen lidstaten van de Europese Unie (EU) of andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) wordt verzonden, met de laatste cijfers in te korten.

In opdracht van ons gebruikt Google deze en andere informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over uw website-activiteiten en uw gebruiksgedrag samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot uw websitegebruik en internetgebruik. Het verkorte IP-adres dat door uw apparaat wordt verzonden in het kader van Google Analytics 4 wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De bij het gebruik van Google Analytics 4 verzamelde gegevens worden 2 maanden bewaard en daarna verwijderd.

Google Analytics 4 maakt ook de aanmaak van statistieken mogelijk met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitegebruikers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde advertenties en met behulp van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde “demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk om gebruikersgroepen van de website te bepalen en te differentiëren, zodat marketingmaatregelen op een doelgroepgeoptimaliseerde manier kunnen worden gericht. Gegevens verzameld via “demografische kenmerken” kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen en dus niet aan u persoonlijk. Deze gegevens verzameld via de functie “demografische kenmerken” worden twee maanden bewaard en vervolgens verwijderd.

Omdat overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1 , lit. a AVG en artikel 25, lid 1 TTDSG. Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt terwijl u de website gebruikt. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw intrekking uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren met behulp van de “cookie-toestemmingstool” die op de website wordt aangeboden.

In verband met deze website wordt ook de dienst Google Signals gebruikt als uitbreiding van Google Analytics 4. Met Google Signals kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde “cross device tracking”). Als u in uw instellingen in uw Google-account “gepersonaliseerde advertenties” heeft geactiveerd en uw apparaten met internetverbinding aan uw Google-account heeft gekoppeld, kan Google het gebruiksgedrag monitoren wanneer u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics 4 in overeenstemming met artikel 6. Paragraaf 1 lit. _ een AVG-analyse op verschillende apparaten en op basis hiervan databasemodellen maken. Er wordt rekening gehouden met de logins en apparaattypen van alle websitegebruikers die op een Google-account zijn ingelogd en een conversie hebben uitgevoerd . Uit de gegevens blijkt onder meer op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie heeft geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie heeft plaatsgevonden. Wij ontvangen geen persoonsgegevens van Google, maar alleen statistieken die op basis van Google Signalen worden gemaakt. U heeft de mogelijkheid om de functie ‘gepersonaliseerde advertenties’ in de instellingen van uw Google-account te deactiveren en zo de apparaatoverschrijdende analyse in verband met Google Signals uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de .

Meer informatie over Google Signals vindt u via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de .

Voor ons gebruik van Google Analytics 4 hebben wij met Google een zogenaamde orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze websitegebruikers te beschermen en deze niet aan derden door te geven.

Om de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen, inclusief elke overdracht van gegevens van de EU of EER naar de VS en mogelijke verdere verwerking daar, vertrouwt Google op de zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die we contractueel zijn overeengekomen met Google.

Verdere juridische informatie over Google Analytics 4, inclusief een kopie van de genoemde standaardcontractbepalingen, kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en op https://policies.google.com /technologieën/partnersites .

Google-advertenties

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen wij advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (keyword targeting ). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de op Google beschikbare gebruikersgegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) (doelgroeptargeting ) . Als websitebeheerders kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen tot de weergave van onze advertenties hebben geleid en hoeveel advertenties tot overeenkomstige klikken hebben geleid .

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. a AVG en artikel 25, lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie . Details vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Bij de verwerking van de gegevens kan er ook informatie worden doorgegeven aan de servers van Google LLC, gevestigd in de VS, en kan de informatie daar verder worden verwerkt (zie ook het hoofdstuk “Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS ”).

Remarketing van Google Ads

Deze website maakt gebruik van Google Ads Remarketing . De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Ads Remarketing We kunnen mensen die interactie hebben met ons online aanbod toewijzen aan specifieke doelgroepen om hen vervolgens op interesses gebaseerde advertenties weer te geven in het advertentienetwerk van Google ( remarketing of retargeting ).

Bovendien kunnen de met Google Ads Remarketing aangemaakte advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan de cross-device -functies van Google . Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op het ene apparaat (bijvoorbeeld mobiele telefoon) aan u zijn aangepast , afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag, ook op een ander apparaat (bijvoorbeeld tablet of pc) worden weergegeven.

Als u een Google-account heeft , kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. a AVG en artikel 25, lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Bij de verwerking van de gegevens kan er ook informatie worden doorgegeven aan de servers van Google LLC, gevestigd in de VS, en kan de informatie daar verder worden verwerkt (zie ook het hoofdstuk “Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS ”).

Conversies bijhouden van Google

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd . Zo kunnen wij bijvoorbeeld evalueren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht . Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen . We leren het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties zij hebben ondernomen . Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren . Google maakt zelf gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. a AVG en artikel 25, lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over het bijhouden van conversies door Google vindt u in de gegevensbeschermingsregels van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Bij de verwerking van de gegevens kan er ook informatie worden doorgegeven aan de servers van Google LLC, gevestigd in de VS, en kan de informatie daar verder worden verwerkt (zie ook het hoofdstuk “Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS ”).

Google reCAPTCHA

De websitebeheerder maakt gebruik van Google reCAPTCHA . Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma gebeurt. Om dit te doen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijvoorbeeld IP-adres, tijdsduur dat de websitebezoeker op de website blijft of door de gebruiker gemaakte muisbewegingen ). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA- analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van artikel 6, lid 1 , lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM . Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1 , lit. a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken ) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in het privacybeleid van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com /terms?hl=de .

Bij de verwerking van de gegevens kan er ook informatie worden doorgegeven aan de servers van Google LLC, gevestigd in de VS, en kan de informatie daar verder worden verwerkt (zie ook het hoofdstuk “Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS ”).

SalesViewer®

Deze website maakt gebruik van SalesViewer®-technologie, die anonieme websitebezoekers identificeert, volledige contactgegevens en inzicht in de bezoekgeschiedenis biedt. De aanbieder is SalesViewer GmbH, Bongardstraße 29, 44787 Bochum, Duitsland.

SalesViewer maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om het gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. SalesViewer laat ons onder meer zien welke bedrijven onze website hebben bezocht, stelt de geschiedenis van uw bezoek vast, inclusief alle pagina's die u heeft bezocht en bekeken, en de duur van uw verblijf op deze website.

SalesViewer verzamelt en verwerkt gegevens over bedrijven zoals bedrijfsnaam, telefoonnummer, adres, webadres, branche, bedrijfsprofiel, verkoop en belangrijke personen op LinkedIn.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. a AVG en artikel 25, lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door SalesViewer GmbH. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring voor SalesViewer: https://www.salesviewer.com/datenschutz .

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Onze website integreert video's van YouTube. De website wordt beheerd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Deze modus houdt volgens YouTube in dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners uit. Dit betekent dat YouTube verbinding maakt met het Google DoubleClick- netwerk , ongeacht of u een video bekijkt .

Zodra u op deze website een YouTube-video start, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. Device Fingerprinting ). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen. Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons onlineaanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1 , lit. a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken ) in de zin van de TTDSG omvat. Bij gebruik van deze plug-in is gegevensoverdracht naar de VS niet uitgesloten. Zie ook het hoofdstuk “ Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS ”.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Gebruik van aanbiedingen

Nieuwsbrief

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens uit het invoermasker naar ons verzonden. Om u te kunnen registreren voor onze e- mailnieuwsbriefdienst , hebben wij, naast uw toestemming voor gegevensbescherming, in ieder geval uw e-mailadres nodig waarnaar de nieuwsbrief moet worden verzonden. Ook worden de datum en het tijdstip van aanmelding geregistreerd. Voor de verwerking van gegevens wordt uw toestemming verkregen als onderdeel van het registratieproces en er wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double- opt -in-procedure , wat betekent dat wij u de nieuwsbrief alleen sturen als u vooraf uw aanmelding bevestigt via een bevestigingsmail die u voor dit doel wordt toegezonden via de daarin opgenomen link. Wij willen ervoor zorgen dat alleen jij, als eigenaar van het opgegeven e-mailadres, je kunt aanmelden voor de nieuwsbrief. Uw bevestiging hierover moet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bevestigingsmail plaatsvinden, anders wordt uw nieuwsbriefregistratie automatisch uit onze database verwijderd.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor gegevensverwerking voor nieuwsbriefmarketing is artikel 6, lid 1 , lit. een AVG.

Doel van de gegevensverwerking

Alle verdere informatie is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken, de inhoud van de nieuwsbrief te personaliseren en om vragen over uw e-mailadres te verduidelijken. Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. De overige persoonlijke gegevens die in het kader van het registratieproces worden verzameld, worden doorgaans na een periode van zeven dagen verwijderd.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt zich op ieder moment afmelden voor een nieuwsbrief waarop u zich van ons heeft aangemeld. Om dit te doen, kunt u ons een informele e-mail sturen naar de bovenstaande contactgegevens of annuleren via de link aan het einde van de nieuwsbrief. De intrekking blijft onaangetast door de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking. Dit maakt het ook mogelijk om uw toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, in te trekken.

Verdere informatie

gebruiken wij Rapidmail . De aanbieder is rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Duitsland. Rapidmail is een dienst die onder meer kan worden gebruikt voor het organiseren en analyseren van het verzenden van nieuwsbrieven. De gegevens die u invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief , worden opgeslagen op de servers van Rapidmail in Duitsland. Als u niet wilt dat Rapidmail u analyseert , moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor plaatsen wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link . De verzenddienstverlener kan de gegevens van de ontvanger in gepseudonimiseerde vorm gebruiken, d.w.z. zonder deze aan een gebruiker toe te wijzen, om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld door: B. om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. U kunt zich ook rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

Met behulp van Rapidmail kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Hierdoor kunnen wij onder meer zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links er eventueel is geklikt. Op deze manier kunnen we onder andere bepalen op welke links bijzonder vaak is geklikt. Rapidmail maakt het ons ook mogelijk om de ontvangers van de nieuwsbrief in te delen in verschillende ontvangerscategorieën (bijvoorbeeld woonplaats). Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de betreffende doelgroepen.

Voor meer informatie over de analysefuncties van Rapidmail kunt u de volgende link bezoeken: https://de.rapidmail.wiki/categories/statistics/ .

Rapidmail hebben wij een orderverwerkingscontract afgesloten waarin wij Rapidmail verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden door te geven. Gedetailleerde informatie over de functies en gegevensbescherming vindt u in het gegevensbeschermingsreglement van Rapidmail op: https://www.rapidmail.de/datensicherheit .

De gegevens die u ons verstrekt met het doel u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en voor de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. verwijderd . Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast .

Nadat u zich heeft afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief , kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener worden opgeslagen in een “ blokkeerlijst ” als dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de “ Blokkeerlijst ” worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens . Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG). De opslag in de “ Blokkeerlijst ” is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen .

Contactformulier en e-mailcontact

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website vindt u een contactformulier waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • jouw e-mailadres
 • IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van het bericht
 • Verdere gegevens die u invult in het contactformulier

verzendproces wordt uw toestemming verkregen en wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring. U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen. In dit kader worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1 , lit. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering of sluiting van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). ) als dit werd opgevraagd. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail is artikel 6, lid 1 , lit. f AVG.

Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens uit het invoermasker uitsluitend voor de verwerking van het contact. Als u via e-mail contact met ons opneemt, vertegenwoordigt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens. De overige persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt , dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de kwestie in kwestie eindelijk is opgehelderd. De aanvullende persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld , worden uiterlijk na een periode van zeven dagen verwijderd.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In zo’n geval kan het gesprek niet doorgaan. U kunt uw bezwaar kenbaar maken door contact op te nemen met bovenstaande contactgegevens. In dit geval worden alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact met u zijn opgeslagen, verwijderd.

Vragen per telefoon of fax

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als u per telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij zullen deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1 , lit. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). ) als dit werd opgevraagd.

Doel van de gegevensverwerking

Het enige doel van het verwerken van uw persoonlijke gegevens is het verwerken van uw verzoek.

Duur van opslag

De gegevens die u ons via aanvragen stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt).

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om de verwerking van zijn persoonsgegevens te herroepen. U kunt uw bezwaar kenbaar maken door contact op te nemen met bovenstaande contactgegevens.

In dit geval worden alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact met u zijn opgeslagen, verwijderd. Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Eigen diensten

Het verwerken van gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld via het sollicitantenplatform, e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw daarmee samenhangende persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen uit sollicitatiegesprekken etc.) voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen beslissen over het aangaan van een arbeidsrelatie.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor gegevensverwerking als onderdeel van de sollicitatieprocedure is artikel 6, lid 1 , lit. b AVG (algemene contractinitiatie) en – als u uw toestemming hebt gegeven – artikel 6, lid 1 , lit. een AVG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw sollicitatie.

Als de aanvraag succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens verwerkt op basis van artikel 6, lid 1 , lit. b De AVG wordt in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen met het oog op de uitvoering van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van gegevens

Als we u geen baanaanbieding kunnen doen, u een baanaanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens maximaal 6 maanden te bewaren op basis van onze legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG ) vanaf het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Vervolgens worden de gegevens verwijderd en worden de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De opslag dient met name voor bewijsdoeleinden in geval van een juridisch geschil. Als duidelijk wordt dat de gegevens na het verstrijken van de periode van 6 maanden nodig zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), vindt verwijdering alleen plaats als het doel van verdere opslag niet langer van toepassing is.

Een langere opslag is ook mogelijk als u daarvoor toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 lit. a AVG) of als wettelijke bewaarplichten in strijd zijn met verwijdering.

Over het verwijderen van uw gegevens wordt u niet apart geïnformeerd.

Opname in de kandidatenpool

Als wij u geen baan aanbieden, is het wellicht mogelijk om u op te nemen in onze sollicitantenpool. Als u wordt aangenomen, worden alle documenten en informatie uit de sollicitatie overgedragen aan de sollicitantenpool om contact met u op te nemen in geval van passende vacatures.

Opname in de sollicitantenpool vindt uitsluitend plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). Het verlenen van toestemming is vrijwillig en houdt geen verband met het lopende aanvraagproces. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dit geval worden de gegevens onherroepelijk uit de sollicitantenpool verwijderd, tenzij er wettelijke redenen zijn voor bewaring.

Uiterlijk één jaar na het verlenen van de toestemming worden de gegevens uit de sollicitantenpool onherroepelijk verwijderd. Over het verwijderen van uw gegevens wordt u niet apart geïnformeerd.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Als wij als verantwoordelijke instantie persoonsgegevens verwerken, heeft u als betrokkene bepaalde rechten op grond van Hoofdstuk III van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, afhankelijk van de rechtsgrondslag en het doel van de verwerking. U kunt deze vinden in het onderdeel ‘ Rechten van de betrokkene ’ van deze informatie over gegevensbescherming.

Als de verwerking van persoonlijke gegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming voor gegevensbescherming in te trekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG. Om uw rechten als betrokkene met betrekking tot de gegevens die in dit sollicitatieproces worden verwerkt, te doen gelden, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de bovenstaande contactgegevens.

Sociale media

Wanneer u onze social media pagina bezoekt, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Als u over een eigen gebruikersaccount op een sociaal netwerk beschikt en op dit account bent ingelogd wanneer u onze aanwezigheid op dit sociale netwerk bezoekt, worden alle verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw bestaande account toegewezen.

Sociale netwerken kunnen uw gebruikersgedrag doorgaans uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website bezoekt met geïntegreerde sociale media-inhoud (bijvoorbeeld like-knoppen of reclamebanners). De over u verzamelde gegevens worden als gebruiksprofielen opgeslagen en kunnen voor reclame- en/of marktonderzoeksdoeleinden worden geëvalueerd.

Door actief met ons te communiceren via onze aanwezigheid op sociale media (berichten, opmerkingen, downloads, enz.), kunnen we op de hoogte worden gehouden van uw acties. Via de functies van de sociale mediasites kunnen wij uw openbare profielgegevens inzien. Welke gegevens zichtbaar zijn, bepaalt u in uw social media accountinstellingen.

Legale basis

is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op onze sociale mediapagina's artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Gegevensverwerking is noodzakelijk om u de door u gevraagde functies en informatie te kunnen bieden, in het belang van ons PR-werk en onze communicatie met u. Als u meer informatie verstrekt over de belangenafweging die moet worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. f AVG, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens in deze gegevensbeschermingsverklaring. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen die moeten worden gespecificeerd door de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a AVG).

Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract (of verband houdt met een bestaand contract), is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1 , lit. b AVG.

Indien nodig zullen wij uw toestemming voor gegevensverwerking verkrijgen (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG).

Verantwoordelijke persoon en bewering van rechten

Als u een van onze sociale mediasites bezoekt, zijn wij, samen met de exploitant van het sociale mediaplatform, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die door dit bezoek ontstaat. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) uitoefenen . zowel wij als tegen . de exploitant van het betreffende sociale-mediaportaal.

Houd er rekening mee dat wij, ondanks onze gedeelde verantwoordelijkheid met de exploitanten van sociale-mediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsactiviteiten van de sociale-mediaportals. Onze mogelijkheden zijn grotendeels afhankelijk van het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Opslagperiode

De gegevens die wij rechtstreeks via de aanwezigheid op sociale media verzamelen, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen – vooral bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun gegevensbeschermingsverklaring, zie hieronder).

Optredens op sociale media

Facebook

Wij willen erop wijzen dat er volgens de huidige jurisprudentie tussen Meta ( Meta Platformen Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ) en de exploitant van de Facebook- fanpagina zijn gezamenlijk verantwoordelijk (“Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijke”). Meer informatie vindt u op: www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data . Als u vragen heeft over de gegevensverwerking door Facebook, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook ( https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 ).

Door interactie met onze Facebook- fanpagina (bijvoorbeeld in de vorm van berichten, opmerkingen of “likes”) worden de door u verstrekte gegevens door Facebook aan ons als exploitant van de fanpagina doorgegeven . De wettelijke basis voor deze gegevensoverdrachten is artikel 6, lid 1 , lit. f AVG. Welke persoonsgegevens openbaar toegankelijk zijn, kunt u bepalen in de instellingen van uw Facebook-account. Ga hiervoor naar de instellingen van uw Facebook-account onder “Privacy”. Je kunt deze instellingen beheren en aanpassen op https://www.facebook.com/settings?tab=privacy . Ook het gedrag van “likes” kan daar worden gecontroleerd (zichtbaarheid voor andere gebruikers).

Wij bewaren uw persoonsgegevens die Facebook aan ons ter beschikking stelt zolang kennis van de gegevens noodzakelijk is voor de doeleinden van de zakelijke relatie of de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of zolang er wettelijke of contractuele bewaarplichten bestaan. Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de gegevensopslag (recht van bezwaar). Facebook biedt de exploitanten van de fanpagina- analysefuncties (“Facebook Insights ”) aan. Met behulp van deze functies kunnen fanpagina- operators een samenvatting van gegevens analyseren in de vorm van paginastatistieken binnen een tool. We gebruiken deze gegevens om geanonimiseerde statistieken op te stellen (“likes”, paginaweergaven, regionale verdeling van gebruikers, berichtbereik, enz.) en om de effectiviteit van fanpaginabijdragen te onderzoeken. De “Facebook Insights- functie” wordt gebruikt in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. f AVG. Zie 'Legitiem belang' in dit gedeelte.

verantwoordelijk voor alle verwerkingen met betrekking tot Facebook Insights en de verdere verwerking van gebruikersgegevens. Meer informatie vindt u op: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum en hier: https://www.facebook.com/privacy/explanation .

Instagram

Door interactie met onze aanwezigheid op Instagram (bijvoorbeeld in de vorm van berichten, opmerkingen of ‘likes’), worden de door u verstrekte gegevens door Instagram als exploitant van het Instagram-account aan ons doorgegeven. De wettelijke basis voor deze gegevensoverdrachten is onder meer artikel 6, lid 1 , lit. f AVG. Welke persoonsgegevens openbaar toegankelijk zijn, kun je zelf bepalen in de instellingen van je Instagram-account onder ‘Privacy en Beveiliging’. Je kunt deze instellingen beheren en aanpassen op https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/ . Als u Instagram-formulieren gebruikt voor het genereren van leads (wettelijke basis is toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG), worden persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, opgegeven bedrijf, uw e-mailadres of uw telefoonnummer) door Instagram opgeslagen of Facebook en aan ons beschikbaar gesteld. Deze contactgegevens gebruiken wij om u verder te informeren over onze diensten en producten. Het gebruik van de leadformulieren als onderdeel van onze aanwezigheid op Instagram is in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. f AVG. Wij hebben legitieme belangen bij de verwerking, wat kan worden uitgelegd in het onderdeel ‘Legitiem belang’ in deze sectie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens uit het leadformulier. De leadgegevens worden 90 dagen op Instagram/ Meta bewaard en daarna verwijderd. Meer informatie over hoe Meta, als exploitant van Instagram, uw gegevens gebruikt, vindt u in de aanvullende informatie van Meta op: https://www.facebook.com/business/help/563690893827148?id=735435806665862 .

Wij bewaren uw persoonsgegevens die Instagram/Facebook aan ons ter beschikking stelt zolang kennis van de gegevens noodzakelijk is voor de doeleinden van de zakelijke relatie of de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of zolang er wettelijke of contractuele bewaarplichten bestaan. Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de gegevensopslag (recht van bezwaar). Instagram biedt de exploitanten van de fanpagina- analysefuncties (“Instagram Insights ”). Met deze functies kunnen accounthouders een samenvatting van gegevens in de vorm van paginastatistieken binnen één tool analyseren. We gebruiken deze gegevens om geanonimiseerde statistieken op te stellen (“likes”, paginaweergaven, regionale verdeling van gebruikers, berichtbereik, enz.) en om de effectiviteit van de aanwezigheid op Instagram te onderzoeken. Het gebruik van de “Instagram Insights- functie” is in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. f AVG. Zie 'Legitiem belang' in dit gedeelte.

De verantwoordelijkheid voor alle verwerkingen met betrekking tot Instagram Insights en de verdere verwerking van gebruikersgegevens ligt bij Instagram of Facebook (Instagram als product van Facebook). Meer informatie vindt u op: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388 .

LinkedIn

Door interactie met onze LinkedIn-aanwezigheid, worden de gegevens die u verstrekt, door LinkedIn aan ons doorgegeven als exploitant van de LinkedIn-aanwezigheid.

De wettelijke basis voor deze gegevensoverdrachten kan ook artikel 6, lid 1 , lit. f AVG. Welke persoonsgegevens openbaar toegankelijk zijn, kunt u bepalen via de instellingen van uw LinkedIn-account onder het kopje ‘Gegevensbescherming’. U kunt deze instellingen beheren en aanpassen op https://www.linkedin.com/psettings/privacy .

Voor informatie over hoe LinkedIn uw gegevens gebruikt, kunt u het privacybeleid van LinkedIn raadplegen op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

Wij bewaren uw persoonsgegevens die LinkedIn aan ons ter beschikking stelt zolang kennis van de gegevens noodzakelijk is voor de doeleinden van de zakelijke relatie of de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of zolang er wettelijke of contractuele bewaarvereisten bestaan. Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de gegevensopslag (recht van bezwaar).

LinkedIn biedt de exploitanten van de LinkedIn-website analysefuncties aan. Met deze functie kunnen beheerders van LinkedIn-websites binnen één tool een samenvatting van gegevens in de vorm van paginastatistieken analyseren.

Deze gegevens gebruiken wij om geanonimiseerde statistieken op te stellen (paginaweergaven, regionale spreiding etc.) en om de effectiviteit van de campagnes te onderzoeken. Het is niet mogelijk om conclusies te trekken over individuele gebruikers. Het gebruik van de LinkedIn-analysefunctie vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Zie ook het punt “gerechtvaardigd belang”.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door LinkedIn als verwerkingsverantwoordelijke vindt u op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

Pinterest

Wij hebben een profiel op Pinterest. De exploitant is Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Details over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan, vindt u in het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

De gegevens die over u worden verzameld wanneer u de dienst gebruikt, worden verwerkt door Pinterest en kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie. Wij hebben geen invloed op het soort en de omvang van de gegevens die door de aanbieder worden verwerkt, het soort verwerking en gebruik of de overdracht van deze gegevens aan derden, vooral naar landen buiten de Europese Unie.

Wanneer u de Dienst bezoekt, kunnen cookies en soortgelijke technologieën zoals pixels, webbakens en lokale opslag worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Dienst en om u functies te bieden.

Bovendien kunnen adverteerders of andere partners van de aanbieder cookies of soortgelijke technologieën op uw apparaat plaatsen.

YouTube

Door interactie met ons YouTube-kanaal (bijvoorbeeld in de vorm van reacties of “likes”) worden de door u verstrekte gegevens door YouTube aan ons doorgegeven.

artikel 6, lid 1 , lit. f AVG. Welke persoonsgegevens openbaar toegankelijk zijn, kunt u bepalen in de instellingen van uw YouTube-account onder ‘Gegevensbescherming’. Je kunt deze instellingen beheren en aanpassen op https://www.youtube.com/account_privacy . Als u YouTube-formulieren gebruikt voor het genereren van leads (wettelijke basis is toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG), worden persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, opgegeven bedrijf, uw e-mailadres of uw telefoonnummer) door YouTube opgeslagen. of Google en aan ons beschikbaar gesteld. Deze contactgegevens gebruiken wij om u verder te informeren over onze diensten en producten. Het gebruik van de leadformulieren als onderdeel van ons YouTube-kanaal is in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. f AVG. Wij hebben legitieme belangen bij de verwerking, wat kan worden uitgelegd in het onderdeel ‘Legitiem belang’ in deze sectie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens uit het leadformulier. De leadgegevens worden 90 dagen op YouTube/Google opgeslagen en daarna verwijderd. Meer informatie over hoe Google, als exploitant van YouTube, uw gegevens gebruikt, vindt u in de aanvullende informatie van Google op: https://support.google.com/google-ads/answer/9423235?hl=nl .

Wij bewaren uw persoonsgegevens die YouTube/Google aan ons ter beschikking stelt zolang kennis van de gegevens noodzakelijk is voor de doeleinden van de zakelijke relatie of de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of zolang er wettelijke of contractuele bewaarplichten bestaan. Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de gegevensopslag (recht van bezwaar). YouTube biedt de kanaalexploitanten analysefuncties (“YouTube Analytics”). Met deze functies kunnen accounthouders binnen één tool een samenvatting van gegevens in de vorm van paginastatistieken bekijken en analyseren. Wij gebruiken deze gegevens om geanonimiseerde statistieken op te stellen (“likes”, paginaweergaven, regionale verdeling van gebruikers, etc.) en om de effectiviteit van het YouTube-kanaal te onderzoeken. Het gebruik van de YouTube Analytics-functie vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Zie 'Legitiem belang' in dit gedeelte.

De verantwoordelijkheid voor alle verwerkingen met betrekking tot YouTube Analytics en de verdere verwerking van gebruikersgegevens ligt bij YouTube of Google Inc. (YouTube als product van Google). Meer informatie vindt u op: https://policies.google.com/privacy .

X

De verantwoordelijke exploiteert een X-pagina om zichzelf te presenteren aan gebruikers van X en andere geïnteresseerde personen die deze X-pagina bezoeken en met hen te communiceren. Deze functies worden aangeboden door het moederbedrijf X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. De Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van personen die buiten de VS wonen .

Door gebruik te maken van X en de functie “Re-Tweet” worden de websites die u bezoekt aan uw X-account gekoppeld en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Gegevens worden ook overgedragen aan X. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door X. De verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers is gebaseerd op het legitieme belang van de verantwoordelijke persoon bij een geoptimaliseerde bedrijfspresentatie (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG). Het gebruik van X is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker op basis van de gegevensbeschermingsrichtlijnen van X. Meer informatie is te vinden in U kunt uw gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen bij X in de accountinstellingen op: http://twitter.com/account/settings .

Gerechtvaardigd belang

Het gebruik van onze aanwezigheid op sociale media is gedeeltelijk gebaseerd op artikel 6, lid 1 , lit. f AVG (legitieme belangen). Onze interesses liggen bij het analyseren van trends, de interactie met onze socialemediagebruikers en het verbeteren van onze campagnes en diensten. Als u meer informatie verstrekt over de belangenafweging die moet worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. f AVG kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens in deze gegevensbeschermingsverklaring. Indien nodig zullen wij uw toestemming voor gegevensverwerking verkrijgen (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG).

Rechten van de getroffenen

Uw rechten als betrokkene tegenover ons vindt u in de rubriek: “ Uw rechten als betrokkene ”.

Meer informatie over onze aanwezigheid op sociale media

Facebook - Meer informatie over hoe u uw rechten als betrokkene rechtstreeks jegens Facebook kunt doen gelden of implementeren, vindt u op: https://www.facebook.com/privacy/explanation .

Instagram - Meer informatie over hoe u uw rechten als betrokkene rechtstreeks tegenover Facebook (als exploitant van Instagram) kunt doen gelden of implementeren, vindt u op: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388 .

LinkedIn - Meer informatie over hoe u uw rechten als betrokkene rechtstreeks tegenover LinkedIn kunt doen gelden of implementeren, kunt u vinden op: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/50191?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy .

Pinterest - Meer informatie over hoe u uw rechten als betrokkene rechtstreeks tegenover Pinterest Inc. kunt doen gelden of implementeren, vindt u op: https://policy.pinterest.com/privacy-policy .

YouTube - Meer informatie over hoe u uw rechten als betrokkene rechtstreeks tegenover Google (als exploitant van YouTube) kunt doen gelden of implementeren, vindt u op: https://policies.google.com/privacy .

X - Meer informatie over hoe u uw rechten als betrokkene rechtstreeks kunt doen gelden of implementeren

Uw rechten als betrokkene

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u de betrokkene . AVG en u heeft de volgende rechten jegens de verantwoordelijke:

recht om informatie te verstrekken

U kunt bij de verantwoordelijke een bevestiging vragen of er persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt.

Als een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u bij de verantwoordelijke informatie opvragen over de volgende informatie:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn of zullen worden bekendgemaakt;
 • de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de bewaartermijn;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die u betreffen, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de omvang en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U heeft het recht om informatie op te vragen over de vraag of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In deze context kunt u vragen om geïnformeerd te worden over de passende garanties in overeenstemming met artikel 46 AVG in verband met de overdracht.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om correctie en/of aanvulling te vragen van de verantwoordelijke indien de verwerkte persoonsgegevens over u onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt onder de volgende voorwaarden verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

 • als u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u weigert de verwijdering van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • de verantwoordelijke persoon heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u heeft deze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of
 • als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG en het nog niet duidelijk is of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van groot openbaar belang van de Unie of een lidstaat.

Indien de verwerking overeenkomstig bovenstaande eisen is beperkt, wordt u door de verantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op verwijdering

Verplichting om te verwijderen

U kunt verzoeken dat de verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk verwijdert, en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • U trekt uw toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. a of artikel 9, lid 2 , lit. een AVG en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 2 AVG.
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het verwijderen van persoonlijke gegevens over u is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
 • De persoonlijke gegevens over u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 AVG.

Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke persoon de persoonsgegevens over u openbaar heeft gemaakt en volgens artikel 17, lid 1 AVG verplicht is deze te verwijderen, zal hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen nemen, ook van technische aard, om ervoor te zorgen dat de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking degenen die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis stelt dat u, als betrokkene, hen hebt verzocht alle links naar die persoonsgegevens of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens te verwijderen.

Uitzonderingen

Er bestaat geen recht op verwijdering als verwerking noodzakelijk is

 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, of om een taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is opgedragen;
 • om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid in overeenstemming met artikel 9, lid 2 , lit. h en verlicht. i en artikel 9, lid 3 AVG;
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1 AVG, voor zover de wet bedoeld in sectie a) de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou kunnen maken of deze ernstig aantasten, of
 • om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op informatie

Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke heeft uitgeoefend, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij : dit blijkt onmogelijk of vergt onevenredige inspanningen.

U heeft het recht om door de verantwoordelijke persoon over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan de verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U heeft bovendien het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke persoon aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. a AVG of artikel 9, lid 2 , lit. a AVG of op een contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lit. b AVG is gebaseerd en
 • de verwerking vindt plaats met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om persoonlijke gegevens over u rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere mensen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is opgedragen.

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1 , lit. e of verlicht. f AVG moet u bezwaar maken; Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen .

De verantwoordelijke zal de persoonsgegevens die u betreffen niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; Dit geldt ook voor profilering , voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij heeft u – ongeacht Richtlijn 2002/58/EG – de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen met behulp van geautomatiseerde procedures die gebruik maken van technische specificaties.

Recht om de toestemmingsverklaring in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring voor gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen inclusief profilering

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering , gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treffen. Dit geldt niet als het besluit

 • noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke persoon,
 • is toegestaan door de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is en deze wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen of
 • met uw uitdrukkelijke toestemming.

echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1 AVG, tenzij artikel 9, lid 2, lit. een of verlicht. g AVG is van toepassing en er zijn passende maatregelen genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de uitvoering van het contract en de toestemming neemt de verantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, waaronder in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke persoon, om uitdrukking te geven aan eigen standpunt in te nemen en de beslissing aan te vechten.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, als u van de van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal de klager op de hoogte stellen van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijk beroep in overeenstemming met artikel 78 AVG.

Gegevensbeveiliging, websites van derden, wijzigingen

Dataveiligheid

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig en daarom kunnen we de veiligheid van gegevens die via internet naar onze Diensten worden verzonden, niet garanderen. Wij beschermen onze diensten en andere systemen echter door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. In het bijzonder worden uw persoonlijke gegevens in gecodeerde vorm aan ons doorgegeven. We gebruiken het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer) [of TLS (Transportlaagbeveiliging)].

We gebruiken ook technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om persoonlijke gegevens die worden gegenereerd of verzameld te beschermen, in het bijzonder tegen accidentele of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of aanvallen door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

Privacy en websites van derden

De Website kan hyperlinks bevatten van en naar websites van derden. Als u een hyperlink naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of garantie kunnen aanvaarden voor inhoud van derden of voorwaarden voor gegevensbescherming. Controleer de toepasselijke voorwaarden voor gegevensbescherming voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment met toekomstig effect te wijzigen. Een actuele versie is beschikbaar op de website. Bezoek de website regelmatig en informeer u over de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Actualiteit van deze informatie over gegevensbescherming

Om actuele gegevensbeschermingsinformatie in verband met de diensten op onze website te garanderen, gebruiken wij de dienst “SAFE- beleid ” van SAFE-PORT Consulting GmbH, Hülshoff -Straße 7, 59469 Ense, Duitsland (“SAFE-PORT”). De inhoud van deze privacyverklaring wordt centraal beheerd op de servers van SAFE-PORT en direct op deze pagina geïntegreerd.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om onze websitebezoekers altijd te voorzien van actuele informatie over de gegevensverwerking. Voor het gebruik van het "SAFE- beleid " hebben wij met de aanbieder een orderverwerkingscontract afgesloten in overeenstemming met artikel 28 AVG.

Status: v1.1.2-231214-1148

Stuur een bericht